NOKUT stimulerer til kvalitetsutvikling

Formålet med NOKUTs virksomhet er både å føre tilsyn med og å stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningene ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Denne forventningen er tydelig uttrykt i universitets og høyskoleloven. I arbeidet med å stimulere til kvalitetsutvikling benytter vi ulike typer virkemidler. Disse kan grupperes i kategoriene fakta, regelverk og tilsyn og incentiver.

Fakta

NOKUT frambringer og sammenstiller informasjon om kvalitetstilstanden og retter oppmerksomheten mot kvalitetsutfordringer og gode praksiser. Vi gjennomfører undersøkelser og evalueringer, og sammenstiller og analyserer informasjon fra våre egne og eksterne kilder. Vi søker å legge informasjonen til rette i portaler og rapporter slik at den kan være til hjelp for institusjonene i arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene. Vi arrangerer ulike typer konferanser, seminarer og frokostmøter hvor vi tar opp kvalitetsutfordringer og gode praksiser som kan være til inspirasjon for andre.

Regelverk og tilsyn

NOKUT forvalter krav til kvalitet fastsatt av Kunnskapsdepartementet og setter selv kvalitetskrav på studietilbudsnivå. NOKUT følger opp kravene gjennom ulike former for akkreditering og tilsyn. NOKUT søker å gjennomføre tilsynsprosessene slik at de utover å kontrollere at krav er oppfylt, også skal stimulere institusjonene til å utvikle kvaliteten videre. Les mer om NOKUTs arbeid med regelverk, akkreditering og tilsyn her

Incentiver

NOKUT forvalter incentivordningen Sentre for fremragende utdanning. Vi har også ansvaret for Kunnskapsdepartementets priser for utdanningskvalitet.