NOKUT stimulerer til kvalitetsutvikling

Formålet med NOKUTs verksemd er både å føre tilsyn med og å stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningane ved universitet, høgskular og fagskular. Denne forventninga kjem tydeleg fram i universitets- og høgskulelova. I arbeidet med å stimulere til kvalitetsutvikling nyttar vi ulike typar verkemiddel. Desse kan grupperast i kategoriane fakta, regelverk og tilsyn i tillegg til incentiv.

Fakta

NOKUT tilverkar og set saman informasjon om kvalitetstilstanden og rettar merksemda mot kvalitetsutfordringar og gode praksisar. Vi gjennomfører undersøkingar og evalueringar, og set saman og analyserer informasjon frå våre eigne og eksterne kjelder. Vi søkjer å leggje informasjonen til rette i portalar og rapportar slik at den kan vere til hjelp for institusjonane i arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningane. Vi arrangerer ulike typar konferansar, seminar og frukostmøte der vi tek opp kvalitetsutfordringar og gode praksisar som kan vere til inspirasjon for andre.

Regelverk og tilsyn

NOKUT forvaltar krav til kvalitet fastsette av Kunnskapsdepartementet og set sjølv kvalitetskrav på studietilbodsnivå. NOKUT følgjer opp krava gjennom ulike former for akkreditering og tilsyn. NOKUT søkjer å gjennomføre tilsynsprosessane slik at dei i tillegg til å kontrollere at krav er oppfylte, også skal stimulere institusjonane til å utvikle kvaliteten vidare.

Incentiv

NOKUT har forvalta ordninga Senter for framifrå utdanning sidan 2010. Frå og med 2019 forvaltes den av Diku  – Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

Frå og med 2018 overtok Diku  – Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning forvaltinga av Utdanningskvalitetsprisane.

 

Fant du det du lette etter?Total: 0 kr