Akkreditering – høgare utdanning

Institusjonane som tilbyr høgare utdanning har ulike fullmakter til å opprette nye studium. Felles for dei alle er at alle studium må tilfredsstille krava i studietilsynsforskriften.

 • Universiteta kan sjølve opprette nye studium på alle nivå.
 • Vitskaplege høgskular og akkrediterte høgskular har sjølvakkrediteringsrett på bachelorgradnivå for alle fagområde. For fagområda der institusjonane har rett til å skrive ut doktorgrad har dei sjølvakkrediteringsrett for studietilbod på både lågare og høgare gradnivå. For fagområde utanom doktorgradområda må akkrediterte høgskular og vitskaplege høgskular søkje NOKUT om akkreditering av nye mastergrad- og ph.d-studium.
 • Ikkje-akkrediterte høgskular må søkje NOKUT om akkreditering av alle studietilbod.

Institusjonar kan få utvida fullmakter gjennom å søkje NOKUT om akkreditering av ny institusjonskategori.


Viss du ynsker å logge direkte inn i portalen for å registrere søknad om akkreditering av studietilbod, kan du gjere det her:

Logg inn


Viss du ynsker meir informasjon om søknadsprosessen for akkreditering av studietilbod eller endring av institusjonskategori, finn du dette lengst nede på denne sida.

Dokument som NOKUT tek imot er som hovudregel offentlege

Vi gjer merksam på at alle dokument som NOKUT tek imot som hovudregel er offentlege, jf. offentleglova § 3.
Det er viktig at institusjonar som sender inn dokumentasjon til NOKUT syrgjer for at det ikkje finst opplysningar som er underlagde teieplikt eller sensitive personopplysningar. Dersom dokumentasjonen likevel innheld opplysningar som institusjonane meiner må gjerast unntak for, må dette informerast om ved innsending og grunngivast med å vise til eit rettsleg grunnlag for dette. NOKUT vil gjere ei vurdering av grunngivinga i kvart enkelt tilfelle.

Rettleing

For å finne rettleiinga som er retta mot dykk, vel type akkreditering og følg rettleiinga:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Endringar i universitets- og høyskoleloven (gjeld frå 1. juli 2016)

Endringane inneber blant anna at studietilbod frå nye institusjonar berre kan akkrediterast dersom studietilbodet minst fører til ein bachelorgrad. Institusjonar som allereie har akkrediterte studietilbod kan søkje om mindre einingar, desse må likevel vere på minimum 30 studiepoeng.

Det kan søkjast om akkreditering av:

 • Bachelorgradsstudium (fyrste syklus)
  Studietilbod frå 30 studiepoeng til og med bachelorgradstudium, og yrkesutdanningar av fire års normert studietid.
 • Mastergradsstudium (andre syklus)
  Mastergradstudium på 120 studiepoeng, erfaringsbaserte mastergradstudium på 90 og 120 studiepoeng og mastergradstudium på 300 studiepoeng.
 • Doktorgradstudium (tredje syklus)
  Ph.d.-studium på 180 studiepoeng og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnarleg utviklingsarbeid.
 • Fellesgrad (alle syklusar)
  Ein fellesgrad (joint degree) blir utvikla i samarbeid mellom to eller fleire institusjonar, frå same eller frå ulike land. Meir om fellesgrader

Når akkreditering er gitt, er denne gyldig fram til NOKUT eller institusjonen sjølv trekkjer tilbake akkrediteringa som følgje av eit tilsyn som avdekkjer at kvaliteten ikkje oppfyller kvalitetskrava i studietilsynsforskrifta.

NOKUT vurderer om institusjonen oppfyller standardar og kriterium for akkreditering i den aktuelle kategorien. Dersom vi finn at dette er tilfelle, er det til slutt Kongen i statsråd som avgjer om ein institusjon blir flytta over i ny kategori.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

NOKUT har søknadsfristar to gonger i året for bachelor- og mastergradsstudium (1. og 2. syklus): 1. mars og 15. september

Søknaden må leverast innan midnatt ved utløpet av søknadsfristen. Dersom søknaden ikkje blir levert innan fristen, vil den bli lagt inn for neste søknadsrunde.

Ved endring av søknadsfristen vil NOKUT varsle minimum seks månader i framkant av ny søknadsfrist.

Alle søknader om nye bachelor- og mastergradsstudium må sendast via søknadsportalen. Innlogginga bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved fyrste innlogging må den som er registrert som dagleg leiar/administrerande direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å melde kven som skal ha rettar til å administrere brukarar i løysinga. Les meir om søknadsportalen

 

Logg inn i søknadsportalen

NOKUT har ikkje søknadsfristar for institusjonsakkreditering, men det er ønskjeleg at institusjonen varslar i god tid om at den planlegg å søkje.

Det blir også tilrådd at søkjar nyttar seg av høvet for eit informasjonsmøte med NOKUT. Søkjar kan be oss om å gjere ei avklaring av den juridiske statusen til søkjaren i framkant av innsending av søknad.

Når søknaden er utarbeidd, ber vi om at søkjar i fyrste omgang sender oss eitt eksemplar av søknaden i papirformat med alle dokument som er nemnde over. Vi ber også om at elektronisk format (pdf) blir sendt til postmottak@nokut.no.

Når NOKUT har klarert at søknaden er eigna til sakkunnig vurdering, vil søkjar bli bedd om å sende fem til seks eksemplar av søknadsdokumenta i papirformat.