Prosjekter i NOKUT

Evaluering av arbeidslivsrelevansen i disiplinfag

NOKUT fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere arbeidslivsrelevansen til et utvalg av disiplinutdanninger i Norge. Prosjektet var knyttet til Kunnskapsdepartementets arbeid med "Arbeidsrelevansmeldingen" og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for meldingen.

Evaluering av implementeringen av RETHOS

NOKUT gjennomfører en evaluering av implementering av de nye retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Evalueringen gjøres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Evaluering av lektorutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av lektorutdanningene for trinn 8–13. Prosjektet følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019.

Fagmiljø

Fagmiljøprosjektet er et utredningsprosjekt som skal styrke NOKUTs kunnskap om fagmiljøets betydning for utdanningskvaliteten. Bakgrunnen for prosjektet er sammensatt og omfatter endringer i universitets- og høyskolesektoren, herunder strukturendringer og digitalisering. Det er et stadig tydeligere fokus på viktigheten av "robuste fagmiljø" i politisk retorikk og styring gjennom lover og forskrifter.

Internasjonal rådgivningsgruppe for grunnskolelærerutdanningene – APT

Fra høsten 2017 ble de fireårige norske grunnskolelærerutdanningene til femårige masterprogram. For å stimulere arbeidet med det faglige løftet av nye grunnskolelærerutdanninger (GLU) på masternivå har NOKUT etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet satt ned en internasjonal rådgivende ekspertgruppe som skal samarbeide med de ulike utdanningsinstitusjonene. På engelsk har gruppa fått navnet Advisory Panel for Teacher Education, eller APT.

Kartlegging av lektorutdanning for trinn 8–13

De siste årene har lærerutdanningene blitt viet stor politisk oppmerksomhet, og dette har resultert både i "Lærerløftet: På lag for kunnskapsskolen" (2014) og i "Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene" (2017).

Kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2022

NOKUT skal våren 2022 gjennomføre en spørreundersøkelse blant studenter som går på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenn- og yrkesfag ved norske utdanningsinstitusjoner. Målet er å kartlegge studentenes oppfatninger av kvaliteten i PPU. Spørreundersøkelsen skulle egentlig gjennomføres våren 2020, men har blitt utsatt til 2022 som følge av koronaepidemien.

Kombinerte fagevalueringar (KOMBEVAL)

På oppdrag frå Kunnskapsdepartmentet har NOKUT og Noregs forskingsråd samarbeidt om å utvikle ein modell for evalueringar der utdanning og forsking blei evaluert i same prosess. Bakgrunnen for oppdraget var eit ønske om å utvikle evalueringar av heilskapen i samfunnsoppdraget til institusjonane.