Kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2022

NOKUT skal våren 2022 gjennomføre en spørreundersøkelse blant studenter som går på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenn- og yrkesfag ved norske utdanningsinstitusjoner. Målet er å kartlegge studentenes oppfatninger av kvaliteten i PPU. Spørreundersøkelsen skulle egentlig gjennomføres våren 2020, men har blitt utsatt til 2022 som følge av koronaepidemien.

Bakgrunn for kartleggingen

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning som har funnet sted de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging og evaluering av lektorutdanningene. Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Fra NOKUTs seneste kartlegging av PPU fra 2012, var et av hovedfunnene at studentene og nyutdannede som deltok i undersøkelsen, ikke opplevde at utdanningen var relevant nok for gjennomføring av undervisning i skolen, og at den ikke i tilstrekkelig grad forberedte dem på å løse praktiske utfordringer i skolehverdagen. I etterkant har PPU fått nye rammeplaner, nye nasjonale retningslinjer og justert opptaksgrunnlag.

Undersøkelsen til PPU-studenter våren 2022 vil både bestå av spørsmål hentet fra Studiebarometeret og spørsmål spesifikt rettet mot PPU. Sammen med andre typer data og informasjon gir dette utdanningsinstitusjonene, studentene, myndighetene og interesseorganisasjonene et nyttig verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Gjennomføring av undersøkelsen

Spørreundersøkelsen gir mulighet til å sammenligne studentenes oppfatninger med resultater fra andre utdanningsprogram, samtidig som den gir mulighet til å sette lys på forhold med spesifikk relevans for PPU.

Undersøkelsen er enkeltstående og vil dermed ikke bli gjennomført årlig slik som den nasjonale studentundersøkelsen.

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Kjersti Stabell Wiggen.