Kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2022

NOKUT gjennomfører en kartlegging av viktige sider ved kvalitetstilstanden ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenn- og yrkesfag ved norske utdanningsinstitusjoner. Kartleggingen skal gi NOKUT, sektoren og andre interessenter informasjon om viktige sider ved kvaliteten på PPU. Videre gir det NOKUT et kunnskapsgrunnlag for eventuelt å vurdere om og hvordan PPU best kan følges opp. Kartleggingen vil også bidra til et rikt kunnskapsgrunnlag som kan benyttes av den enkelte utdanningsinstitusjon i deres kvalitetsarbeid.


Innhold på denne siden


Bakgrunn for kartleggingen

Kartlegging 2013 | Ny rammeplan | Nye nasjonale retningslinjer

På oppdrag fra KD gjennomførte NOKUT i 2013 en kartlegging av PPU-studenters og nyutdannede kandidaters oppfatninger om PPUs relevans for arbeid som lærer. Resultatene fra denne kartleggingen viste at de svarende ikke opplever PPU som tilstrekkelig relevant. I etterkant har PPU fått ny rammeplan, nye nasjonale retningslinjer og justert opptaksgrunnlag, men har ikke blitt fulgt opp for å få et eksternt blikk på kvalitetstilstanden og kvalitetsutvikling av NOKUT eller andre. PPU er også en av veldig få utdanninger som ikke inngår i Studiebarometeret fordi utdanningen er ettårig, og dermed faller utenfor Studiebarometerets oppdrag.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning som har funnet sted de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU), evaluering av grunnskolelærerutdanningene trinn 1–7 og 5–10 (2022–2024) og kartlegging og evaluering av lektorutdanningene (2020–2022). Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Kunnskapsgrunnlaget

NOKUT har gjennomført flere spørreundersøkelser som skal danne kunnskapsgrunnlaget for kartleggingen.

Våren 2022 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant studenter som går på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenn- og yrkesfag ved norske utdanningsinstitusjoner. Målet er å kartlegge studentenes oppfatninger av kvaliteten i PPU. Undersøkelsen består av utvalgte spørsmål hentet fra Studiebarometeret. I tillegg var det en rekke spørsmål spesifikt rettet mot PPU. Disse spørsmålene var hentet fra spørreundersøkelse blant lektorstudenter som NOKUT har gjennomført i forbindelse med evalueringen av lektorutdanningene. Spørreundersøkelsen gir altså mulighet til å sammenligne PPU-studentenes oppfatninger med resultater fra andre utdanningsprogram, samtidig som den gir mulighet til å sette lys på forhold med spesifikk relevans for PPU.

Våren 2021 ble det også gjennomført to andre undersøkelser som retter seg mot ferdigutdannede PPU-kandidater og ledere i ungdoms- og videregående skoler. Målet med disse er å kartlegge ferdigutdannede PPU-kandidaters opplevelse av oppnådd læringsutbytte og kartlegge ledernes opplevelse av PPU-kandidatenes kompetanse. Disse undersøkelsene ble også gjennomført blant ferdigutdannede lektorkandidater, slik at vi også her har et sammenligningsgrunnlag.

I tillegg til disse tre spørreundersøkelsene, vil prosjektet kartlegge funn fra registerdata, tidligere forskning og undersøkelser og annen offentlig tilgjengelig informasjon om PPU.

Til sammen vil kartleggingen gi et godt overblikk over viktige sider ved kvaliteten på PPU både på nasjonalt og lokalt nivå, og det gir utdanningsinstitusjonene, studentene, myndighetene og interesseorganisasjonene et nyttig verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Resultatene fra kartleggingen vil publiseres i en rapport i første kvartal 2023.

Rapporter med funn fra spørreundersøkelsene

Spørreundersøkelse 2022

Kontakt i NOKUT

Har du innspill eller ønsker du å vite mer, ta kontakt med Stein Erik Lid.