Å melde bekymring for kvalitet i utdanning

Hvem kan man henvende seg til?

Høyere utdanningsinstitusjoner er selv ansvarlig for kvaliteten i utdanningene de tilbyr. Det betyr blant annet at NOKUT forventer at en institusjon selv har fått mulighet til å rette opp et problem, før NOKUT vil vurdere å følge det opp. På institusjonene finnes det flere instanser som håndterer ulike typer klager eller saker som angår hvordan studenter opplever kvaliteten i utdanningen.

Eksempler på instanser som behandler ulike typer saker:

 • Alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha en klagenemnd som behandler klager på enkeltvedtak (vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer).
 • Klage på karakter skal behandles av institusjonen gjennom ny sensur. Det er ikke mulig å klage på karakterfastsetting etter ny sensur.
 • Universitets- og høyskoleloven krever at institusjonene har et læringsmiljøutvalg, og at dette skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet.
 • I tillegg vil det finnes et studentdemokrati som kan påvirke endringer i institusjonen, og ved en del institusjoner finnes det også studentombud.

Institusjonene skal systematisk arbeide for å få fram kunnskap om kvaliteten i utdanningene. Både studenter og ansatte skal kunne gi tilbakemeldinger på om kvaliteten er god nok. Slutt- og underveisevalueringer i emner og studietilbud er et mye brukt verktøy for å la studentene uttale seg om kvaliteten i utdanningen.

Forhold som er regulært av avtaler mellom student og private institusjoner kan behandles av Forbrukerrådet. Forbrukerombudet kan uttale seg om innholdet og utformingen av avtaler.

NOKUTs tilsynsansvar

NOKUT fører tilsyn med akkrediterte studietilbud, institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid og institusjonsakkreditering. Som hovedregel vil NOKUTs tilsyn være planlagt for en lengre periode. NOKUT åpner sjelden tilsyn med utdanninger på bakgrunn av enkeltstående meldinger.

Vi bruker informasjon fra flere ulike kilder når vi skal vurdere hvilke studietilbud vi skal prioritere tilsyn ved. En av disse kildene er bekymringsmeldinger. Denne prioriteringen gjør vi årlig, og da vurderer vi ulike funn fra det foregående året. Vi har også mulighet til å opprette tilsyn med institusjoner utenom denne prioriteringen. NOKUTs tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonene er et periodisk tilsyn. Normalt er det 6 år mellom hver gang institusjonenes kvalitetsarbeid blir utsatt for et tilsyn.

Hva slags henvendelser kan NOKUT behandle?

Universitets- og høyskoleloven stiller krav til ordninger institusjonene skal ha for å behandle klager fra studenter. Disse ordningene er omtalt i institusjonenes forskrifter, reglement og annet informasjonsmateriale. NOKUT kan ikke behandle, overprøve eller gi særskilt veiledning i saker der institusjonene selv har ansvar for å håndtere klager.

Sjekkliste før du sender bekymringsmelding til NOKUT:

 • Har institusjonen fått mulighet til å vurdere problemet?
 • Er saken noe som et av institusjonens lokale organer, for eksempel klagenemd, skal behandle?

Send inn bekymringsmelding (under ser du hvilken informasjon vi spør etter i e-posten)

 1. Har institusjonen fått mulighet til å rette opp mangelen
  Hvis JA – Hvordan har du/dere gått frem for å la institusjonen rette opp mangelen:
  Hvis NEI – Hvorfor har du/dere ikke først gått til institusjonen med mangelen:
 2. Studietilbud (om relevant)
 3. Utdanningsinstitusjon
 4. Beskrivelse av situasjonen. Forsøk å holde beskrivelsen kort og presis.
 5. Kan NOKUT legge denne bekymringsmeldingen frem for institusjonen det gjelder?
  JA
  JA, dersom meldingen blir anonymisert
  NEI