Krav til virksomhetenes administrasjon og økonomiforvaltning

I universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven, forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap mv., studentsamskipnadsloven, forskrift om studentsamskipnader og forskrift om tilskudd til studentboliger stilles det krav til de private institusjonenes (private høyskoler og fagskoler) og studentsamskipnadenes administrasjon, økonomiske forhold og økonomistyring. Krav kan også komme frem i brev fra departementet.

Institusjonene må blant annet ha formelle organer som styre og klagenemnd med korrekt sammensetning, følge fastsatte regler for styrearbeidet og klagebehandling og forvalte studentenes egenbetaling og statstilskudd i henhold til regelverket. Institusjonene skal la tilskudd og egenbetaling komme studentene til gode og kan ikke foreta utdelinger. Det stilles krav om at avtaler med nærstående skal gjennomføres på vilkår som ikke avviker fra det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Institusjonene skal etablere og gjennomføre systematiske kontrolltiltak (internkontroll) for å sikre etterlevelsen av gjeldende lover og regler. Formålet med reglene er å tilrettelegge for at institusjonene kan oppfylle målene for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Studentsamskipnadene skal ha et styre og skal tilby tjenester til studenter. Studentsamskipnader kan i begrenset omfang tilby tjenester til andre enn studenter, forutsatt at aktiviteten går med overskudd, kommer studentvelferden til gode og holdes regnskapsmessig atskilt fra øvrig virksomhet. Ytterligere krav kommer frem i lov, forskrift og brev fra departementet.

Det følger av universitets- og høyskoleloven § 8-5 første ledd, fagskoleloven § 31 første ledd og studentsamskipnadsloven § 12 første ledd med forskrift at Kunnskapsdepartementet fører tilsyn/kontroller med virksomhetene. Kunnskapsdepartementet delegerte i 2018 myndigheten til å føre tilsyn med virksomhetene til NOKUT. NOKUT gjennomfører en årlig økonomikontroll med studentsamskipnadene.

Les mer om tilsyn med private institusjoner.