Klagerett

En institusjon kan klage på NOKUTs vedtak om akkreditering, vedtak om revidering av akkreditering og på vurderingen av kvalitetssikringssystem. Klager blir behandlet av ei uavhengig klagenemnd.

NOKUTs klagenemnd prøver vedtak mot reglene i forvaltningsloven om saksbehandling. En institusjon kan ikke klage på NOKUTs faglige vurdering.

Medlemmene i NOKUTs klagenemnder oppnemnt av Kunnskapsdepartementet. Leder og nestleder i klagenemnda er lagdommere.

Hvordan klager man?

Klagefristen er tre uker fra orientering om vedtaket har kommet fram til søker. Institusjonen gjør rede for hvilket grunnlag de klager på og stiler klagen til NOKUT. Hvis ikke NOKUT finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, blir saken sendt videre til NOKUTs klagenemnd, som fatter endelig vedtak.

Klagenemndas mandat

Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har begått saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og om det foreligger myndighetsmisbruk, usaklig forskjellsbehandling eller andre brudd på forvaltningsrettslige prinsipper.

Klagenemnda kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang, og heller ikke vurderingene til NOKUTs sakkyndige.

Mer om klagenemnda