Institusjonane sitt ansvar for utdanningskvalitet

Universitet, høgskular og fagskular har ansvar for kvaliteten i utdanningane dei tilbyr og er pålagde å ha eit system for å sikre og vidareutvikle kvaliteten i utdanningane.

Grunnlaget for å vurdere kvaliteten i utdanningane ligg i dei nasjonale krava i forskrifter frå Kunnskapsdepartementet og NOKUT og institusjonane sine eigne strategiar og regelverk for utdanningskvalitet.

Finn informasjon om: