Institusjonane sitt ansvar for utdanningskvalitet

Universitet, høgskular og fagskular har ansvar for kvaliteten i utdanningane dei tilbyr og er pålagde å ha eit system for å sikre og vidareutvikle kvaliteten i utdanningane. Grunnlaget for å vurdere kvaliteten i utdanningane ligg i dei nasjonale krava i forskrifter frå Kunnskapsdepartementet og NOKUT og institusjonane sine eigne strategiar og regelverk for utdanningskvalitet.

Universiteta og høgskulane har ulike typar fullmakter til sjølv å akkreditere nye studietilbod. Universiteta har rett til å akkreditere alle studietilboda sine sjølve. Vitskaplege høgskular og akkrediterte høgskular har rett til å akkreditere studietilbod på lågare gradnivå. Dei kan også akkreditere studietilbod på mastergradnivå innanfor fagområde der dei har rett til å gi doktorgrad. Fullmaktene følgjer av universitets- og høyskoleloven.

Høgskular utan institusjonsakkreditering må søkje NOKUT om akkreditering av kvart einaste studietilbod  dei ønskjer å opprette. Dette gjeld også dei fleste tilbydarane av fagskuleutdanning. Nokre få fagskular har fått fagområdegodkjenning av NOKUT, som tyder at dei kan godkjenne/akkreditere studietilbod på eiga fullmakt innanfor det godkjente fagområdet.

Når universitet, høgskular og fagskular akkrediterer studietilbod på eigne fullmakter, må tilboda tilfredsstille krava i dei respektive lovene og forskriftene frå Kunnskapsdepartementet og NOKUT.

Finn informasjon om: