Institusjonane sitt ansvar for utdanningskvalitet

Universitet, høgskular og fagskular har ansvar for kvaliteten i utdanningane dei tilbyr og er pålagde å ha eit system for å sikre og vidareutvikle kvaliteten i utdanningane. Grunnlaget for å vurdere kvaliteten i utdanningane ligg i dei nasjonale krava i forskrifter frå Kunnskapsdepartementet og NOKUT og institusjonane sine eigne strategiar og regelverk for utdanningskvalitet.

Universiteta og høgskulane har ulike typar fullmakter til sjølv å akkreditere nye studietilbod. Universiteta har rett til å akkreditere alle studietilboda sine sjølve. Vitskaplege høgskular og akkrediterte høgskular har rett til å akkreditere studietilbod på lågare gradnivå. Dei kan også akkreditere studietilbod på mastergradnivå innanfor fagområde der dei har rett til å gi doktorgrad. Fullmaktene følgjer av universitets- og høyskoleloven.

Høgskular utan institusjonsakkreditering må søkje NOKUT om akkreditering av kvart einaste studietilbod dei ønskjer å opprette. Dette gjeld også dei fleste fagskular. Nokre få fagskular har fått fagområdeakkreditering av NOKUT, som tyder at dei kan akkreditere studietilbod på eiga fullmakt innanfor det akkrediterte fagområdet.

Når universitet, høgskular og fagskular akkrediterer studietilbod på eigne fullmakter, må tilboda tilfredsstille krava i dei respektive lovene og forskriftene frå Kunnskapsdepartementet og NOKUT.

Finn informasjon om: