NOKUT akkrediterer og fører tilsyn

NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning og skal stimulere til kvalitetsutvikling. NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. NOKUT ivaretar tilsynsoppdraget gjennom å akkreditere studietilbud, institusjoner og fagområder, og ved å føre tilsyn med akkrediterte studietilbud, institusjoner og fagområder og med institusjonenes sikring og utvikling av egen utdanningskvalitet.

Institusjonene som tilbyr høyere utdanning og fagskoleutdanning har fått tillit fra samfunnet ved at de har et lovfestet ansvar for egen utdanningskvalitet, og ved at de er gitt faglige fullmakter til å akkreditere studietilbud selv avhengig av hvilken institusjonskategori de tilhører. Tilliten til institusjonene balanseres ved at NOKUT har et tydelig mandat til å utøve forskjellige former for tilsyn med utdanningskvaliteten.

NOKUT er gitt myndighet til å føre tilsyn med institusjonenes sikring og utvikling av egen utdanningskvalitet, og kan ut fra egen vurdering føre tilsyn med ethvert studietilbud ved enhver institusjon. NOKUT kan også føre tilsyn med hele institusjoner. Resultatene av gjennomført tilsyn kan medføre tap av faglige fullmakter og/eller retten til å søke NOKUT om akkreditering av studietilbud og institusjonskategori. Det at sanksjoner inngår i tilsynet er grunnleggende for at samfunnets tillit til høyere utdanning og fagskoleutdanning skal opprettholdes.

NOKUT mottar søknader om akkreditering av studietilbud fra høyskoler og fagskoler som ikke har egne faglige fullmakter til selv å akkreditere det aktuelle studietilbudet. Sakkyndige gjennomfører en faglig vurdering av tilbudet slik dette framgår av søknaden, og anbefaler NOKUT om å fatte positivt eller negativt vedtak. Ved akkreditering av ph.d.-studier gjennomfører de sakkyndige besøk i det aktuelle fagmiljøet.

Gjennom institusjonsakkreditering kan institusjoner søke om å bli akkreditert høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet. Sakkyndige vurderer, på grunnlag av søknad og institusjonsbesøk, om institusjonen oppfyller de aktuelle kravene og om institusjonen kan bære utvidede faglige fullmakter. Ved en positiv akkreditering fra NOKUT, kan institusjonen søke om endring i institusjonskategori. En slik endring avgjøres av Kongen i statsråd.