NOKUT akkrediterer og fører tilsyn

NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i norsk høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning og skal stimulere til kvalitetsutvikling. NOKUT tek vare på tilsynsoppdraget gjennom å akkreditere studietilbod, institusjonar og fagområde, og ved å føre tilsyn med akkrediterte studietilbod, institusjonar og fagområde. I tillegg kommer tilsyn av institusjonane si sikring og utvikling av eigen utdanningskvalitet.

Institusjonane som tilbyr høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning har fått tillit frå samfunnet ved at dei har eit lovfesta ansvar for eigen utdanningskvalitet, og ved at dei har faglege fullmakter til å akkreditere studietilbod sjølve avhengig av kva institusjonskategori dei tilhøyrar. Tilliten til institusjonane blir balansert ved at NOKUT har eit tydeleg mandat til å utøve forskjellige former for tilsyn med utdanningskvaliteten.

Akkreditering av studietilbod

NOKUT tek i mot søknader om akkreditering av studietilbod frå høgskular og fagskular som ikkje har eigne faglege fullmakter til sjølve å akkreditere det aktuelle studietilbodet. NOKUT gjennomfører ei fagleg vurdering av tilbodet slik dette er omtalt i søknaden. I dette arbeidet bruker vi sakkunnige som vi får innspel frå. Basert på vurderingane, fattar NOKUT positivt eller negativt vedtak. Ved akkreditering av ph.d.-studium gjennomfører dei sakkunnige gjesting i det aktuelle fagmiljøet.

Institusjonsakkreditering

Gjennom institusjonsakkreditering kan institusjonar søkje om å bli akkreditert høgskule, vitskapleg høgskule eller universitet. Sakkunnige vurderer, på grunnlag av søknad og institusjonsgjesting, om institusjonen oppfyller dei aktuelle krava og om institusjonen kan bere utvida faglege fullmakter. Ved ei positiv akkreditering frå NOKUT, kan institusjonen søkje om endring i institusjonskategori. Ei slik endring blir avgjord av Kongen i statsråd.

Tilsyn med institusjonane si sikring og utvikling av eigen utdanningskvalitet

NOKUT er gitt mynde til å føre tilsyn med institusjonane si sikring og utvikling av eigen utdanningskvalitet, og kan ut frå eiga vurdering føre tilsyn med alle studietilbod ved kvar institusjon. NOKUT kan også føre tilsyn med heile institusjonar. Resultata av gjennomført tilsyn kan medføre tap av faglege fullmakter og/eller retten til å søkje NOKUT om akkreditering av studietilbod og institusjonskategori. At sanksjonar inngår i tilsynet er grunnleggjande for at samfunnet held fast på tilliten til høgare tilliten til høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning.

Tilsynsrapportar

Oversikter

 

Fant du det du lette etter?Total: 0 kr