NOKUT-portalen

NOKUT-portalen inneholder indikatorer som er relevante og viktige for å kunne vurdere kvaliteten i høyere utdanning, og utgjør en viktig del av datagrunnlaget NOKUT trenger i tilsynsarbeidet sitt.

Portalen bidrar til bedre og lettere tilgjengelige indikatorer for kvalitet i utdanning og forskning, og synliggjør og effektiviserer arbeidet med kvalitetssikring innenfor høyere utdanning.

Målgruppene for portalen er primært NOKUT selv, universitetene og høyskolene, og studenter og andre aktører som er opptatte av utdanningskvalitet.

Kvalitetsindikatorene beskriver ulike aspekter ved utdannings- og forskningskvalitet, og vises for studietilbud på alle nivåer (årsstudier, bachelor-, master- og ph.d.-studier), avdelinger og institusjoner.

NB! I portalen finner du data på studietilbud ved å velge grupperingen "Indikator", for deretter å velge institusjon og program under Analyseobjekt.

Portalen er utarbeidet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Den er tilgjengelig fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), hvor datagrunnlaget er hentet fra.

Gå til NOKUT-portalen