NOKUTs tilsyn med private institusjoner

NOKUT fører tilsyn med institusjonenes etterlevelse av gjeldende lover og regler knyttet til økonomiske forhold, økonomistyring og administrasjon. NOKUT velger tilsynsobjekt basert på risikovurderinger (se mer om dette under).

Dersom resultatene fra tilsynet viser at institusjonen etterlever lovkravene, avsluttes tilsynet ved oversendelsen av endelig tilsynsrapport. Dersom NOKUT avdekker brudd på regelverket, kan vi vedta pålegg om retting, ilegge overtredelsesgebyr eller kreve tilbakebetaling av statstilskudd. I alvorlige tilfeller, eller dersom institusjonen ikke retter seg etter pålegg, kan NOKUT trekke tilbake akkrediteringen. Dersom institusjonen ikke følger opp pålegg om retting innen gitt frist, kan NOKUT ilegge tvangsmulkt.

Hovedformålet med tilsynene er å kontrollere at offentlig tilskudd og studentenes egenbetaling benyttes til den akkrediterte utdanningen og innenfor lovens formål. Dette skal bidra til tillit til sektoren samt sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning.

NOKUTs tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse og må derfor gjennomføres i samsvar med forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Om tilsynsprosessen

Tilsynsprosessen kan deles inn i faser, som gjennomgås nærmere under:

Tilsynsprosessen

Generelt om økonomisk tilsyn med private høyskoler og fagskoler

Publisering av tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter er i utgangspunktet offentlige, jf. offentlighetsloven § 3, og publiseres på NOKUTs nettsider. Eventuelle taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 sensureres i den publiserte rapporten, jf. offentlighetsloven § 13. Eventuelle andre beskyttelsesverdige opplysninger etter andre rettsgrunnlag vil heller ikke publiseres.

Publiserte tilsynsrapporter