Institusjonar innan høgare utdanning

I Noreg har vi fire hovudkategoriar av institusjonar innan høgare utdanning: universitet, vitskaplege høgskular, akkrediterte høgskular og høgskular med akkrediterte studietilbod.

Universitet, vitenskapelege høgskular og akkrediterte høgskular kan sjølv opprette studietilbod som ligg innanfor ramma av fullmakta, utan å måtte søkje NOKUT om akkreditering.