Om NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er eit forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse innanfor norsk og utanlandsk høgare utdanning og fagskuleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremje kvalitet i høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning ved å:

  • føre tilsyn med, informere om og medverke til å utvikle kvaliteten på norske utdanningar og institusjonar
  • godkjenne og informere om utanlandsk utdanning og informere om høva for godkjenning av utanlandsk kompetanse i Noreg 

NOKUTs arbeid skal medverke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning samt godkjent utanlandsk utdanning.

Det følgjer av universitets- og høgskulelova at NOKUT har et særskilt faglig sjølvstende som inneber at departementet ikkje kan overprøve NOKUTs vedtak i arbeidet med å akkreditere og ha fagleg tilsyn med norsk utdanning og godkjent utanlandsk utdanning. Departementet kan heller ikkje overprøve konklusjonar og vedtaka til NOKUT på desse saksfelta.

I tillegg til oppgåveporteføljen som er lagt til NOKUT etter denne lova, har NOKUT også ordinære forvaltningsoppgåver som blir utførde på oppdrag frå departementet. I desse sakene kan departementet instruere NOKUT, slik dei kan ovanfor eit vanleg direktorat. I 2018 blei det vedtatt ei justering i lova som skal legge betre til rette for at NOKUT kan ha både fagleg uavhengige og ordinære forvaltningsoppgåver.

NOKUT har eit styre som øvste vedtaksorgan og blir leia av administrerande direktør Terje Mørland.

Nokre nøkkeltal (per desember 2018):

NOKUT har 148 ansatte. I tillegg engasjerer vi ca 900 sakkunnige i løpet av ein 2-års periode  i ulike vurderingsprosessar.

  • NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til kvalitetsutvikling ved over 4 000 utdanningstilbod ved rundt 140 institusjonar i Noreg.
  • NOKUT mottok nærmare 8 000 søknader om godkjenning av utdanning teken i utlandet.

Les meir om verksemda og oppgåvene til NOKUT