Om NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er eit fagleg uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse innanfor norsk og utanlandsk høgare utdanning og fagskuleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremje kvalitet i høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning ved å:

  • føre tilsyn med, informere om og medverke til å utvikle kvaliteten på norske utdanningar og institusjonar
  • godkjenne og informere om utanlandsk utdanning og informere om høva for godkjenning av utanlandsk kompetanse i Noreg 

NOKUTs arbeid skal medverke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning samt godkjent utanlandsk utdanning.

NOKUTs mandat, mynde og det faglege sjølvstendet til NOKUT følgjer av universitets- og høgskulelova og fagskulelova. Statusen som fagleg uavhengig forvaltningsorgan inneber at NOKUT ikkje kan instruerast av Kunnskapsdepartementet. Departementet kan heller ikkje overprøve konklusjonane og vedtaka til NOKUT. I tillegg til oppgåveporteføljen som er lagt til NOKUT etter denne lova, har NOKUT også ordinære forvaltningsoppgåver som blir utførde på oppdrag frå departementet.

NOKUT har eit styre som øvste vedtaksorgan og blir leia av direktør Terje Mørland.

Nokre nøkkeltal (desember 2017):

NOKUT har ca. 140 ansatte. I tillegg engasjerer vi ca 900 sakkunnige i løpet av ein 2-års periode  i ulike vurderingsprosessar.

  • NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til kvalitetsutvikling ved over 4 000 utdanningstilbod ved rundt 140 institusjonar i Noreg.
  • NOKUT vil i 2017 behandle nærmare 10 000 søknader om godkjenning av utdanning teken i utlandet.

Les meir om verksemda og oppgåvene til NOKUT