Om NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å:

  • føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner
  • godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge 

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning.

NOKUTs mandat, myndighet og faglige uavhengighet følger av universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Statusen som faglig uavhengig forvaltningsorgan innebærer at NOKUT ikke kan instrueres av Kunnskapsdepartementet. Departementet kan heller ikke overprøve NOKUTs konklusjoner og vedtak. Utover den lovgitte oppgaveporteføljen har NOKUT også ordinære forvaltningsoppgaver som utføres på oppdrag for departementet.

NOKUT har et styre som øverste beslutningsorgan og ledes av direktør Terje Mørland.

Noen nøkkeltall (desember 2017):

NOKUT har ca. 140 ansatte. I tillegg engasjerer vi ca 900 sakkyndige i løpet av en 2-års periode  i ulike vurderingsprosesser.

  • NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til kvalitetsutvikling ved over 4 000 utdanningstilbud ved rundt 140 institusjoner i Norge.
  • NOKUT vil i 2017 behandle nærmere 10 000 søknader om godkjenning av utdanning tatt i utlandet.

Mer om NOKUTs virksomhetsmål og oppgaver