Forskrifter som NOKUT har forvaltningsansvar for

Kunnskapsdepartementet har dei siste åra tildelt NOKUT ansvar for ei rekkje forskrifter innanfor utdanningsfeltet. Her finn du ei oversikt over kva dette betyr i praksis, og kva forskrifter det gjeld.

Kva betyr det at NOKUT har forvaltningsansvar?

Å ha eit forvaltningsansvar inneber mellom anna at NOKUT skal:

  • gi rettleiing og informasjon om regelverket
  • følgje opp at avgjerder i forskriftene blir overhaldne
  • svare på førespurnadar om det bestemde regelverket
  • ha ansvar for å vurdere om det er behov for justeringar i regelverket

Kunnskapsdepartementet har likevel overordna ansvar for å fastsetje og fortolke forskriftene. Førespurnadar om regelverket skal svarast på av NOKUT, som i tvilstilfelle kan føreleggja tolkinga vår for departementet.

Desse forskriftene har NOKUT forvaltningsansvar for: