Lover og forskrifter

Her finner du en liste over sentrale lover og forskrifter for fagskoler, universiteter og høyskoler.

Lover

Forskrifter fra Kunnskapsdepartementet

Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Forskrifter fra NOKUT

 • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
  Forskriften trådte i kraft 9. februar 2017. Fra samme tidspunkt ble forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning opphevet.

  § 6-2.Overgangsbestemmelser
  (1) Søknader om akkreditering som er mottatt av NOKUT før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
  (2) Revideringer av akkreditering som NOKUT har påbegynt før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
  (3) Institusjoner som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler, skal oppfylle kravene i kapittel 3 som henholdsvis høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet innen 31. desember 2018. Akkrediterte studietilbud skal oppfylle kravene til akkreditering i kapittel 2 innen 31. desember 2018. Fram til denne dato gjelder akkrediteringskravene i tidligere forskrift.
  (4) Institusjoner som har fått sitt system for kvalitetssikring av utdanningen godkjent av NOKUT, anses for å oppfylle kravene i kapittel 4 inntil tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.
  Les tidligere studietilsynsforskrift (pdf)

 • Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Se også følgende lenker