Kvalitetsoppsummeringer – høyere utdanning

NOKUT presenterer her kunnskap om ulike temaer innenfor høyere utdanning. Innholdet er primært hentet fra NOKUTs evalueringer,  spørreundersøkelser, analyser og tilsynsarbeid. Vi viser også til andre relevante informasjonskilder. Nettsidene samler og tilgjengeliggjør kunnskapen NOKUT besitter – på tvers av våre ulike virkemidler. Dette skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om høyere utdanning.

Kommentarer til innholdet kan rettes til pal.bakken@nokut.no