Relevans i utdanningen

På denne siden presenteres oppsummeringer av kunnskap om hva som gjør utdanning relevant og faglig oppdatert.

Gjennom NOKUTs tilsyn, evalueringer og analyser har vi samlet kunnskap om temaet. I noen grad brukes begrepene "relevant utdanning", "utdanningsrelevans" og "relevans i høyere utdanning" om hverandre. Det første begrepet brukes ofte om at utdanningene er faglig oppdatert og relevant for videre studier, mens de andre benyttes for å indikere hvor relevante utdanningene er i møte med arbeidslivet.

Temaet "relevans i høyere utdanning" utelukker her praksis og praksisordninger, som er dekket i en egen kvalitetsoppsummering.

Hva betyr det at utdanningen er relevant? Vi beskriver først hva sentrale utredninger og policydokumenter sier. Så følger en gjennomgang med utgangspunkt i NOKUTs aktiviteter innenfor deler av tilsyns- og evalueringsarbeidet, spørreundersøkelser, analyser m.m. I gjennomgangen av dette materialet er det to sider ved temaet "relevans i utdanningen" som trer frem som sentrale: at studentene får et godt læringsutbytte når det gjelder fagspesifikke og generiske ferdigheter, og at institusjonene samarbeider med arbeidslivet. 

NOKUT arbeider for tiden med å evaluere arbeidslivsrelevans i disiplinfag i høyere utdanning og vil i løpet av 2020 presentere resultater fra dette prosjektet.