Systematisk kvalitetsarbeid

NOKUT fører tilsyn med om institusjonene har tilfredsstillende systemer og rutiner for å kvalitetssikre nye studietilbud og sikre og utvikle kvaliteten ved studiene de allerede tilbyr. NOKUT fører tilsyn med alle universiteter og høgskoler minimum hvert åttende år. Godkjenning fra NOKUT betyr at samfunnet kan ha tillit til at institusjonene er i stand til å fange opp og rette opp sviktende kvalitet. Mer om tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid finner du her.