Praksis

I 2018 publiserte NOKUT rapporten Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning: Analyse av studentenes kommentarer i Studiebarometeret 2016. Den viste at mange studenter opplever praksis som en svært verdifull læringsarena, men også at mange opplever sviktende kvalitet på ulike områder knyttet til praksis. Kvaliteten i praksis ble karakterisert som for tilfeldig, og variasjonen gjelder både mellom institusjoner og mellom studieprogrammer på samme institusjon.

Samtidig vektlegger interesseorganisasjoner, myndighetene og flere universiteter praksis som et virkemiddel som bør brukes i større grad for å sikre arbeidslivsrelevans.

NOKUT satte derfor i gang prosjektet Operasjon praksis. Resultatene er publisert i 13 delrapporter og en oppsummerende samlerapport og bygger på sammenstilling av forskning og utredninger og informasjon fra NOKUTs tilsynsprosesser, spørreundersøkelser og intervjuer. Vi har innhentet og systematisert kunnskap om utfordringene, men også årsakene til den store variasjonen i kvalitet og hva som kan gjøres for å sikre en jevnere og høyere kvalitet på praksis. Les rapportene fra prosjektet

I denne oppsummeringen trekker vi fram noen sentrale funn innenfor utvalgte tema.