Tildelingsbrev, årsrapportar og revisjonsberetning

Tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet er det årlege styringsdokumentet til NOKUT, og årsrapporten vår er den formelle tilbakemeldinga til Kunnskapsdepartementet (KD) om bruken av løyvinga over statsbudsjettet. Årsrapporten gir ei utgreiing for verksemda og resultata våre og skal fungere som grunnlagsdokument for Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NOKUT. Revisjonsberetningen er Riksrevisjonens årlige konklusjon på gjennomført finansiell revisjon.