Slik søker dere om å bli fagskole og om akkreditering av fagskoleutdanning


Sist oppdatert: 8. mai 2023     Last ned i pdf


Innhold

1 Om veilederen, søknadsfrister og saksbehandlingstid

1.1 Om denne versjonen
1.2 Hvem veilederen er for og hva den inneholder

1.3 Søknadsfrister
1.4 Saksbehandlingstid
1.5 Alle dokumenter er som hovedregel offentlige

2 Hvordan søker dere om å bli fagskole?

Dette kapittelet inneholder bare informasjon til nye søkere. Etablerte fagskoler kan hoppe over dette kapittelet.

2.1 Søknader fra nye søkere er todelt
2.2 Dere må opprette en bruker i institusjonsportalen
2.3 Dere må fylle ut all obligatorisk informasjon i institusjonsprofilen
   2.3.1 Om institusjonen
   2.3.2 Regelverk og forskrift for fagskole
   2.3.3 Studentenes læringsmiljø, studentombud og studentorganer
   2.3.4 Styringsordning
   2.3.5 Kvalitetssikringssystem for fagskole
2.4 Dere må opprette en søknad om fagskoleutdanning
2.5 Informasjonen fra institusjonens profil blir sendt til oss

3 Hvordan oppretter dere en søknad om akkreditering av fagskoleutdanning?

Dette kapittelet beskriver hva dere skal gjøre når dere vil søke om akkreditering av en fagskoleutdanning. Kapittelet er aktuelt både for nye og etablerte fagskoler.

3.1 Dere bør gi beskjed om søknaden på forhånd
3.2 Dere må logge dere inn i NOKUTs institusjonsportal
3.3 Dere må fylle ut søknadsskjemaet
3.4 Vi kontakter dere hvis vi trenger tilleggsinformasjon

4 Hva må dere fylle inn i søknadsskjemaet?

Dette kapittelet beskriver hva dere skal fylle ut i søknadsskjemaet og hvilke krav i regelverket søknaden blir vurdert opp mot. Kapittelet er aktuelt både for nye søkere og etablerte fagskoler. Underkapittel 4.3 og 4.4 er kun aktuelt for nye søkere.

4.1 Søknadsskjemaet dekker de rettslige kravene NOKUT vurderer
4.2 Bekreftelse fra fagskolens styre
4.3 Studieplan – kun for nye søkere
4.4 Beskrivelse av infrastrukturen – kun for nye søkere
4.5 Utdanningens navn
4.6 Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger
4.7 Beskrivelse av utdanningen og utdanningens kunnskapsgrunnlag
4.8 Utdanningsform
4.9 Samarbeid med aktører i arbeidslivet
4.10 Dispensasjoner fra kravene for akkreditering
4.11 Overordnet læringsutbytte
4.12 Utdanningens faginnhold og struktur
4.13 Omfang på utdanningen
4.14 Utdanningens nivå i NKR
4.15 Internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler
4.16 Opptakskrav
4.17 Politiattest
4.18 Skikkethetsvurdering
4.19 Fagmiljøet som er tilknyttet utdanningen
4.20 Den utdanningsfaglige ansvarlige
4.21 Den faglige ansvarlige
4.22 Sensorenes kompetanse
4.23 Eksterne praksisveilederes kompetanse
4.24 Fagmiljøets størrelse
4.25 Tilleggsinformasjon

5 Hvordan behandler NOKUT søknaden?

I dette kapittelet går vi gjennom hvordan NOKUT arbeider med søknadene. Slik vet dere hva dere kan forvente av prosessen. Kapittelet er aktuelt både for nye søkere og etablerte fagskoler. Underkapittel 5.1 er kun aktuelt for nye søkere.

5.1 For nye søkere vurderer NOKUT krav til å være en fagskole
5.2 NOKUT grupperer søknadene etter fagområde
5.3 NOKUT gjør en innledende vurdering av søknaden
5.4 Faglig kvalitetssikring gjøres av et panel av sakkyndige
5.5 Dere kan ikke gjøre endringer i søknaden etter søknadsfristen
5.6 Dere får ikke se eller kommentere rapportutkast underveis i prosessen
5.7 Kontakt mellom fagskolen, NOKUT og sakkyndige underveis

6 Hvilke typer vedtak kan dere få?

6.1 Det er to mulige typer vedtak
6.2 Vedtak om akkreditering
6.3 Vedtak om avslag

7 Kan dere klage på vedtaket?

 

Neste side