Evalueringer av utdanningskvalitet

Evalueringer er en del av NOKUTs arbeid med å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Det er nedfelt i lov og forskrift at NOKUT skal gjennomføre evalueringer av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i norsk høyere utdanning. NOKUT ivaretar evalueringsoppdraget gjennom nasjonale, komparative evalueringer av en gruppe studietilbud. Dette vil oftest være studieprogram innenfor et spesifikt fagområde, men NOKUT kan også gjennomføre tematiske evalueringer av utvalgte kvalitetsområder på tvers av fag.

Mål med NOKUTs evalueringer av utdanningskvalitet

NOKUTs evalueringer skal frembringe ny kunnskap om kvalitet i utdanning og bidra til videre kvalitetsutvikling. Hensikten med evalueringen er ikke å undersøke om utdanningsinstitusjoner oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter, men å identifisere utfordringer og god praksis, og gi anbefalinger om tiltak for kvalitetsutvikling. Evalueringsprosessen skal legge til rette for læring gjennom deling av erfaringer og kunnskap, og evalueringsresultatene offentliggjøres i en sluttrapport.

Rammer for NOKUTs eksterne evalueringsvirksomhet

Forutsetningene for NOKUTs evalueringer for å bedømme kvalitet er forankret i

NOKUTs eksterne evalueringsvirksomhet omfattes dessuten av nasjonalt rammeverk for evaluering av norsk forskning og høyere utdanning og skal dermed bidra til kvalitetsarbeid ved institusjonene, kunnskapsbasert policyutvikling, et godt kunnskapsgrunnlag for studiesøkere og samarbeidspartnere, tillit til høyere utdanning i befolkningen og åpenhet om bruk av offentlige midler.

NOKUTs arbeid med ekstern kvalitetssikring er også forankret i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area (ESG 2015).

Med utgangspunkt i disse rammene har NOKUT utarbeidet prinsipper for vår eksterne evalueringsvirksomhet, som en del av vårt interne system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Disse prinsippene ble formelt innført i 2022.

Om evalueringsprosessen

NOKUT videreutviklet evalueringsmetoden sin gjennom arbeidet med Evalueringen av lektorutdanning for trinn 8–13. Vi gir her en oversikt over de viktigste elementene i evalueringer av utdanningskvalitet.


Illustrasjon av prosessen

Illustrasjon av prosessen

Institusjonelt handlingsrom til å tilpasse lokale periodiske evalueringer til nasjonale evalueringer i regi av NOKUT

NOKUT er klar over at institusjoner kan ha planlagt å gjennomføre lokale periodiske evalueringer i samme periode som studietilbud deltar i en nasjonal evaluering, og at dette kan medføre ekstra arbeidsbelastning for institusjonene. Ifølge Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift § 2-1 andre ledd skal institusjonene gjennomføre periodiske evalueringer av alle studietilbudene sine. NOKUT vil understreke at det er institusjonene selv som har ansvar for å gjennomføre periodiske evalueringer av alle studietilbudene sine* og at den nasjonale evalueringen ikke kan erstatte institusjonenes periodiske evalueringer. Likevel har institusjonene handlingsrom til å tilpasse sine periodiske evalueringer til de nasjonale evalueringene som gjennomføres av NOKUT.

I studiekvalitetsforskrift § 2-2 fjerde ledd heter det at NOKUT skal gi forskrift om tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid og disse bestemmelsene skal være i tråd med kravene i ESG (europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning). ESG slår fast at det er institusjonene selv som skal gjennomføre periodiske evalueringer av alle studietilbudene sine (jf. ESG-standard 1.9).

Handlingsrom og tilpasninger

Nedenfor redegjør vi for hvilket handlingsrom som ligger i forskriften, og hvilke tilpasninger som kan være aktuelle for institusjonene som skal gjennomføre periodiske evalueringer samtidig som et eller flere studietilbud deltar i en nasjonal evaluering.

Oversikt over alle eksterne NOKUT-evalueringer