Evaluering av grunnskolelærerutdanningene

NOKUT gjennomfører en evaluering av grunnskolelærerutdanningene for trinn 1–7 og trinn 5–10 (GLU 1–7 og GLU 5–10).

Formål og bakgrunn for evalueringen

Arbeidet med evalueringen vil gå over perioden høsten 2022–høsten 2024. En viktig bakgrunn for evalueringen er NOKUTs utviklingsprosjekt Advisory Panel for Teacher Education (APT) (2017–2020).

Evalueringens formål er å frembringe kunnskap om kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene og bidra til kvalitetsutvikling. Vi ønsker å legge til rette for læring, kartlegge utfordringer og gi råd om tiltak.

Hensikten med evalueringen er også å bidra til kunnskapsgrunnlaget som inngår i Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om profesjonsutdanninger. Stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene skal være ferdig ved påsketider 2024. Parallelt med meldingsarbeidet skal det foregå et rammeplanarbeid. Resultater fra evalueringen vil også kunne inngå i dette arbeidet.

For at NOKUTs evaluering av GLU 1–7 og GLU 5–10 skal være relevant og samtidig bidra til å sikre at stortingsmeldings- og rammeplanarbeidet skjer på et godt faglig grunnlag, må evalueringen tilpasses tidslinjen for prosessene i Kunnskapsdepartementet. Derfor må noen hovedresultater knyttet til råd og overordnede vurderinger foreligge ved årsskiftet 2023/2024, samtidig som vi lager en plan som gjør at evalueringens kunnskapsgrunnlag består av informasjon om opptakskull som er uteksaminerte fra og med 2022.

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging og evaluering av lektorutdanningene. Prosjektet er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer.

Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Gjennomføring av evalueringen

Vi legger stor vekt på at evalueringen skal være til nytte for grunnskolelærerutdanningene og andre relevante aktører og at den skal kunne brukes i videre utviklingsarbeid ved lærestedene og i samarbeid med andre aktører. Derfor mener vi det er viktig at grunnskolelærerutdanningene, andre relevante aktører og den sakkyndige komiteen er involverte i utformingen av evalueringen, inkludert valg av tema og fremgangsmåte. 

Innspillsmøter

I juni 2022 gjennomførte vi digitale innspillsmøter med en rekke interessenter. I disse møtene ba vi om innspill til hvilke tema det vil være nyttig å se på i evalueringen, og perspektiver og kompetanse vi bør inkludere i evalueringens sakkyndige komité.

Den sakkyndige komitéen

Basert på innspillsmøtene utarbeider NOKUTs prosjektgruppe et forslag til sammensetning av sakkyndig komité. I løpet av høsten 2022 vil utdanningene få anledning til å utale seg om forslaget.

Referansegruppe

I tillegg til den sakkyndige komitéen har evalueringen også en referansegruppe. Den består av én representant fra hver institusjon som tilbyr grunnskolelærerutdanningene, i tillegg til representanter fra studentforeninger, fagforeninger og skoleeier. Referansegruppen skal bidra med innspill og tilbakemeldinger i evalueringsprosessen.