Kartlegging av lektorutdanning for trinn 8–13

De siste årene har lærerutdanningene blitt viet stor politisk oppmerksomhet, og dette har resultert både i "Lærerløftet: På lag for kunnskapsskolen" (2014) og i "Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene" (2017).

NOKUT publiserte rapporten PPUs relevans for undervisning i skolen (pdf) i 2013 og har senere fokusert på grunnskolelærerutdanningene gjennom utviklingsprosjektet Advisory Panel for Teacher Education (APT).

Kartleggingsprosjektet bidrar nå med større innsikt i lektorutdanning for trinn 8–13, for å støtte arbeidet vårt med å dokumentere kvalitetstilstanden og bidra til kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i dokumentet "Kvalitetsområder for studieprogram" (pdf) og rapporten "Hva vet vi om kvalitet?" (pdf) for å utvikle en kartleggingsmetode basert på indikatorer for det NOKUT definerer som "kvalitetsområder":

  • startkompetanse
  • kunnskapsbase
  • programdesign
  • utdanningsfaglig kompetanse
  • læringsmiljø
  • samspill med samfunn og arbeidsliv
  • læringsbane
  • læringsutbytte

Basert på offentlig tilgjengelig data har vi kartlagt lektorutdanningene for å beskrive programmene og identifisere noen av deres styrker og utfordringer. Dette gir oss et kunnskapsgrunnlag for avgjørelser om videre oppfølging.

Sluttrapport

Kartleggingen ble oppsummert i rapporten Høyt opptaksnivå, lav fullføring (pdf) som ble publisert 4. desember 2019. Funnene ble også presentert på NOKUT-frokost: Hvordan står det til med lektorutdanningene?