Evaluering av profesjonsstudiet i medisin

NOKUT gjennomfører en nasjonal evaluering av profesjonsstudiet i medisin. Utdanningen tilbys ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Evalueringen har oppstart i januar 2023 og sluttrapporten skal publiseres i februar 2025. Evalueringer av utdanningskvalitet er en del av NOKUTs arbeid med å sikre og fremme kvalitet i utdanning.

Innhold på denne siden


Evalueringens formål

Evalueringen skal frembringe kunnskap om utdanningskvaliteten i profesjonsstudiet i medisin, og den skal bidra til kvalitetsutvikling ved å legge til rette for erfaringsutveksling, kartlegge utfordringer og gi råd om tiltak for videre kvalitetsutvikling.

Rammer for evalueringen

I tråd med forslaget til nasjonalt rammeverk for evaluering av forskning og høyere utdanning skal NOKUTs utdanningsevaluering av profesjonsstudiet i medisin koordineres med Forskningsrådets fagevaluering av medisin og helsefag. Koordineringen skal blant annet gi institusjonene forutsigbarhet, begrense arbeidsomfanget for institusjonene og bidra til at oppdatert informasjon om kvalitet i forskning og høyere utdanning foreligger i samme periode.
NOKUTs evalueringer av utdanningskvalitet er forankret i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area (ESG 2015). Vi har operasjonalisert disse i våre prinsipper for ekstern evalueringsvirksomhet.

Gjennomføring av evalueringen

Evalueringen skal være til nytte for de som jobber med profesjonsstudiet i medisin og skal derfor utformes i dialog med interessentene. Denne dialogen skjer blant annet gjennom innspillsmøter og gjennom evalueringens eksterne referansegruppe. NOKUT vil be institusjonene og andre nøkkelinteressenter om å nominere representanter til referansegruppa.

Vurderingsarbeidet i evalueringen gjennomføres av en sakkyndig komite, og det er komiteen som skriver evalueringens sluttrapport. NOKUT har hovedansvar for evalueringsmetode og administrativ støtte. NOKUT ber om innspill til komiteens sammensetning i evalueringens oppstartsfase.

Evalueringens datagrunnlag vil inkludere institusjonenes selvevalueringer med dokumentasjon, digitale institusjonsbesøk, en spørreundersøkelse blant aktive medisinstudenter, registerdata fra DBH og data fra Studiebarometeret.

Innspillsmøter

I løpet av januar og februar 2023 hadde vi digitale innspillsmøter med interessenter. I disse møtene ba vi om innspill til hvilke tema det ville være nyttig å undersøke gjennom evalueringen, og til hva slags erfaring, perspektiver og kompetanse vi bør inkludere i den sakkyndige komiteen.


Sakkyndig komite

Vurderingsarbeidet i evalueringen skal gjøres av den sakkyndige komiteen. Komiteens sammensetning er basert på innspillene NOKUT mottok fra universitetene og andre interessenter, og på Prinsipper for NOKUTs eksterne evalueringsvirksomhet (pdf). Universitetene fikk anledning til å uttale seg om forslaget.

Mer informasjon:


NOKUT har oppnevnt følgende personer til evalueringens sakkyndige komite:

Komiteleder Berit Eika er prorektor ved Aarhus Universitet og professor i medisinsk pedagogikk. Eika er utdannet lege og ph.d. (Aarhus Universitet), med en mastergrad i medisinsk pedagogikk (Maastricht Universiteit) og en mastergrad i helseinformatikk (Aalborg Universitet). Eika har ledet Educational Advisory Board ved Det medisinske fakultet i Lund og vært tilknyttet som rådgiver for UiT og UiO. Hun har vært medlem av Akkrediteringsrådet i Danmark og vært sakkyndig i NOKUTs tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid.

Anette Fosse leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT – Norges arktiske universitet). Hun er spesialist i allmennmedisin og ph.d. (Universitetet i Bergen). Fosse har blant annet jobbet 30 år som fastlege, sykehjemslege og legevaktslege, hun har hatt medisinstudent i utplassering, og hun har vært praksiskoordinator på Helgelandssykehuset. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter om ALIS-ordningen, og har vært leder av sakkyndig komite for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Maja Elisabeth Mikkelsen er student ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU. Mikkelsen ledet Norsk medisinstudentforening i perioden 2020–2022 og går på det 4. året av medisinutdanningen ved evalueringens oppstart. Hun representerer NTNU-studentene i arbeidsgruppen for nasjonal delprøve for medisin og er studentrepresentant i en arbeidsgruppe som jobber med innføring av nye læringsutbyttebeskrivelser på medisinstudiet ved NTNU.

Riitta Möller er universitetslektor og dosent ved Karolinska Institutet og overlege ved Enhet för Öron, näsa, hals på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Möller har ti års erfaring fra ulike lederroller ved legeutdanningen på KI, inkludert som programdirektør. Hun er ph.d. (KI) og har en mastergrad i medisinsk pedagogikk (KI). Hun var sakkyndig for FINEECs evaluering av den finske bachelorutdanningen i medisin (2017–2018), og har vært sakkyndig for det svenske tilsynsorganet UKÄ.

Arne Tjølsen er professor i fysiologi, utdanningsleder ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen og spesialist i nevrologi. Tjølsen er skikkethetsansvarlig for UiB og underviser særlig i basalfag. Han har vært overlege ved nevroklinikken på Haukeland universitetssykehus, programleder for medisinstudiet og visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet.

Trond Vartdal er utdanningskoordinerende overlege ved Oslo universitetssykehus HF. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og ph.d. (Universitet i Oslo). Vartdal leder styret i Norsk indremedisinsk forening, og har tidligere arbeidet som lege ved Sykehuset Asker og Bærum HF og Helgelandssykehuset Sandnessjøen HF.


Referansegruppe

I tillegg til den sakkyndige komiteen har evalueringen også en referansegruppe. Den består av fire representanter fra hver av de fire medisinutdanningene, i tillegg til representanter fra de regionale helseforetakene, fra KS Helse og velferd, leger i spesialisering, og Norsk medisinstudentforening. Referansegruppa skal bidra med innspill og tilbakemeldinger i evalueringsprosessen.

Dette er medlemmene i referansegruppa:
Organisasjon Representant
NTNU Stig Erlend Almåsbakk (student), Håkon Angell Bolkan (førsteamanuensis), Guri Helmersen (seniorkonsulent), Børge Lillebo (førsteamanuensis)
UiB Julie Anna Eckhoff (student), Steinar Hunskår (professor), Kari Indrekvam (sykehussjef ved Kysthospitalet i Hagavik med bistilling ved UiB), Kristin Walter (seniorrådgiver)
UiO Kåre Birkeland (professor), Karsten Engseth Kluge (student), Linda Kristin Røine (seniorrådgiver), Odd Martin Vallersnes (førsteamanuensis)
UiT Katrine Wennevold (studieleder), Daniel Ribe (student), Anita Røreng (seniorrådgiver), Heidi Svanøe H. Høifødt (avdelingsleder ved klinisk utdanningsavdeling i UNN)
KS Helse og velferd Hege Lorentzen (medisinsk fagsjef)
Helse Vest RHF Kristine Kloster-Jensen (medisinsk spesialrådgiver)
Helse Midt-Norge RHF Miriam Gustafsson (leder regionalt utdanningssenter, Regut)
Helse Sør-Øst Tonje Tvinnereim (spesialrådgiver spesialistutdanning av leger)
Den norske legeforening Morten Munkvik (spesialist i allmennmedisin og fastlege i Stavanger)
Yngre legers forening Xenia Cappelen (lege i spesialisering del 1, Helse Stavanger HF)
Norsk medisinstudentforening Erlend Sæther (leder)

Evalueringsmandatet

Dette dokumentet legger frem evalueringsmandatet, inkludert informasjon om evalueringstema og evalueringsspørsmål, og om planen for datainnsamling. Mandatet er basert på innspill fra interessentene, inkludert representanter fra de fire studieprogrammene som deltar i evalueringen. En tidligere versjon av dokumentet ble diskutert i evalueringens referansegruppe 20. april 2023, som bidro med nyttige tilbakemeldinger om avgrensningen og formidlingen av evalueringstemaene. Mandatet ble ferdigstilt av NOKUT og evalueringens sakkyndige komite. Les Mandat for NOKUTs evaluering av Profesjonsstudiet i medisin (pdf)

Om selvevalueringen

Universitetenes selvevalueringer er en viktig del av evalueringens datagrunnlag. Hver utdanningsinstitusjon leverte én selvevaluering.

Selvevalueringsskjemaet ble utarbeidet av NOKUT og den sakkyndige komiteen. Evalueringens referansegruppe bidro med tilbakemeldinger på et tidligere utkast.

For at arbeidet med selvevalueringen skulle bli nyttig oppfordret vi institusjonene til å legge til rette for en inkluderende prosess i utarbeidingen av svar på de ulike punktene i skjemaet. Vi ba dem involvere studenter (fortrinnsvis gjennom MFU/MSU for å inkludere alle kull), ledelse, fagansvarlige, undervisere, administrativt ansatte og representanter fra praksissteder i primær- og spesialisthelsetjenesten. Denne forankringen skulle gi rom for dialog rundt erfaringer knyttet til styrker, utfordringer og muligheter for utvikling. Dette gir også komiteen innsikt i ulike perspektiver på utdanningen og på utdanningskvalitet.

Vi anbefalte at involveringen burde skje fra starten av arbeidet, for å samle innspill uten at man legger for sterke føringer for diskusjonene. Vi foreslo også at noen etterpå hadde ansvar for å skrive frem en helhetlig selvevaluering som reflekterer på tvers av innspill fra ulike grupper.

Selvevalueringsskjemaet ble sendt ut 15. september 2023 og fristen for innsending til NOKUT var 8. desember. Se skjemaet her (pdf)

Se også følgende arrangement 26. september 2023: Digitalt informasjonsmøte om arbeidet med selvevalueringen i den nasjonale evalueringen av profesjonsstudiet i medisin

For å følge opp utdanningsmiljøenes arbeid med selvevalueringene inviterte NOKUT hver institusjon til å stille med seks deltakere på erfaringsdelingsseminar i Oslo 12. februar 2024. Seminaret inngikk ikke i evalueringens datainnsamling, men skulle legge til rette for kvalitetsutvikling gjennom erfaringsdeling og refleksjoner rundt utdanningenes styrker og utfordringer. Seminaret ble ledet av den sakkyndige komiteen.

Egenvurderingen som inngår i Norges Forskningsråds fagevaluering av medisin og helsefag innhentet også noe informasjon til NOKUTs evaluering. Dette var en del av NFRs og NOKUTs koordinering av de to evalueringene, og det relevante punktet var:

ONLY for adminstrative units responsible for the Cand.med. degree programme, cf. Evaluation of the Professional programme in Medicine (NOKUT). (about 1 page)

  • Reflect on how research at the administrative unit contributes towards the quality of the Cand.med. degree programme at your institutions and beyond.
  • Describe the different opportunities for students on the Cand.med. degree programme to become involved in research activities at the administrative unit, and the extent to which students use those opportunities.

Dette skal bidra med kunnskap om forskningsmiljøenes bidrag til utdanningen. Svarene NOKUT fikk oversendt fra NFR inngår i datagrunnlaget for komiteens vurderinger i evalueringens sluttrapport.

Administrative enheter som svarte på spørsmålet
Institusjon Administrativ enhet
NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap
UiB Institutt for global helse og samfunnsmedisin; Klinisk institutt K1; Institutt for Biomedisin; Klinisk institutt 2
UiO Institutt for helse og samfunn; Institutt for medisinske basalfag
UiT Institutt for klinisk medisin; Institutt for samfunnsmedisin; Institutt for medisinsk biologi

Om fokusgruppene med representanter fra de medisin- og helsepedagogiske enhetene

Vi gjennomførte to fysiske fokusgrupper med representanter fra fakultetenes medisin- og helsepedagogiske enheter: HELP ved UiO, PLUS ved NTNU, Enhet for Læring ved UiB og HelPed ved UiT. Fokusgruppene skulle gi kunnskap om enhetenes rolle i utdanningene, og om representantenes synspunkter på fagmiljøenes kompetanse, på bruk av undervisningsformer og vurderingsformer, på progresjon i studieløpet, og på læringsmiljø. Data fra fokusgruppene inngår i datagrunnlaget for komiteens vurderinger i evalueringens sluttrapport. Diskusjonsguiden ble utviklet av NOKUT og den sakkyndige komiteen.

Om intervjuene med praksisveiledere

Vi har gjennomført totalt 16 intervjuer med praksisveiledere: To veiledere fra spesialisthelsetjenesten og to veiledere fra primærhelsetjenesten, fra hver av de fire medisinutdanningene. Intervjuene ble gjennomført på Teams. De skal gi kunnskap om hvordan praksisopphold organiseres, og om praksisveiledningen medisinstudentene får, samt veiledernes synspunkter på praksisoppholdene. Data fra intervjuene inngår i datagrunnlaget for komiteens vurderinger i evalueringens sluttrapport. Intervjuguiden ble utviklet av NOKUT og den sakkyndige komiteen.

Om spørreundersøkelsene

Vi har gjennomført to spørreundersøkelser i evalueringen: En spørreundersøkelse blant aktive medisinstudenter og en blant de som underviser på Profesjonsstudiet i medisin. Undersøkelsene skal bidra med kunnskap om medisinstudentene og underviserne, og med synspunkter fra disse to gruppene. Data fra undersøkelsene inngår i datagrunnlaget for den sakkyndige komiteens vurderinger i evalueringens sluttrapport, men NOKUT vil også dele data med institusjonene underveis, og publisere resultater i delrapporter.

Spørreskjemaene ble utviklet av NOKUT. Undersøkelsene tok utgangspunkt i den sakkyndige komiteens databehov, og den sakkyndige komiteen kom med innspill til spørreskjemaet. Vi fikk også tilbakemeldinger fra referansegruppa, fra de fire institusjonene, fra studenter og fra andre relevante fagpersoner.

Begge undersøkelsene ble behandlet og godkjent av Sikt personverntjenester. Undersøkelsene er tilpasset medisinutdanningenes egenart. Det er vesentlig overlapp mellom spørsmål i spørreundersøkelsen til studenter og undervisere, slik at resultatene fra de to undersøkelsene langt på vei er sammenlignbare.

  • Spørreundersøkelsen blant underviserne ble sendt ut 26. januar 2024 og stengte 26. februar. Undersøkelsen gikk ut til alle undervisere som institusjonene opplyste er knyttet til profesjonsutdanning i medisin.
  • Spørreundersøkelsen blant studentene ble sendt ut 16. februar 2024 og stengte 18. mars. Den gikk ut til alle som var registrert som medisinstudenter i Sikt 15. oktober 2023. De svarende studentene var med i trekningen om 10 gavekort på 1,000 NOK og 5 gavekort på 2,000 NOK.

Om institusjonsbesøkene

I april 2024 gjennomførte den sakkyndige komiteen digitale institusjonsbesøk ved alle fire studieprogram. På hvert besøk deltok tre sakkyndige fra komiteen og en observatør fra en av de tre andre medisinutdanningene. Observatørordningen skulle bidra til transparens i evalueringen og til læring på tvers av institusjonene.

Her er en oversikt over besøkene:
NTNU UiB UiO UiT
Tidspunkt 3.–4. april 25.–26. april 11.–12. april 16.–17. april
Sakkyndige Arne Tjølsen, Anette Fosse og Riitta Möller Berit Eika, Maja E. Mikkelsen og Trond Vartdal Berit Eika, Anette Fosse og Maja E. Mikkelsen Arne Tjølsen, Riitta Möller og Trond Vartdal
Observatør UiB: Harald Wiker, studieprogramleder UiT: Christen Peder Dahl, tidligere studieleder NTNU: Melanie Rae Simpson, studieprogramleder UiO: Kristin Wium, seniorrådgiver
På hvert besøk hadde komiteen følgende møter med representanter fra utdanningene:
Dag 1 Dag 2
9.00–9.50: Møte med ledelsen: Studieprogramleder, dekan/studiedekan og administrativ leder 9.00–9.50: Møte med 4–5 undervisere med emneansvar eller fagansvar, og med hovedstilling på universitetet (fra ulike typer fag)
10.15–11.05: Møte med 4–5 medisinstudenter (fra tidligere og senere i studieløpet; fra sentralt og desentrale studieløp; med og uten verv) 10.15–11.05: Møte med 4–5 nyutdannede i LIS1
11.45–12.35: Møte med 5 administrativt ansatte (med funksjoner knyttet til klinisk undervisning, eksamen og praksis – inkludert praksiskoordinator fra campus, fra sykehus og fra kommune) 11.45–12.35: Møte med ledelsen: Studieprogramleder, dekan/studiedekan og administrativ leder

Tentativ milepælsplan for evalueringen

Tidspunkt Aktivitet
Januar 2023 NOKUT har innspillsmøter med interessenter
Mars 2023 Institusjonene mottar forslag til sakkyndig komite
April 2023 Referansegruppa diskuterer forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål
Mai/juni 2023 NOKUT publiserer evalueringstema og evalueringsspørsmål
August 2023 Referansegruppa diskuterer forslag til selvevalueringsskjema
September–desember 2023 Institusjonene skriver selvevaluering
Februar 2024 NOKUT arrangerer seminar med evalueringsdeltakerne
April 2024 Den sakkyndige komiteen gjennomfører digitale institusjonsbesøk
Desember 2024 Institusjonene mottar utkast til sluttrapport for gjennomgang
Februar 2025 NOKUT lanserer evalueringens sluttrapport

Kontakt i NOKUT

Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore.

 

Tilbake til toppen