Evaluering av implementeringen av RETHOS

NOKUT gjennomfører en evaluering av implementering av de nye retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Evalueringen gjøres på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Formål med evalueringen

På vegne av KD skal NOKUT evaluere implementeringen av RETHOS. Formålet med denne evalueringen er å vurdere i hvilken grad de nye lokale studieplanene er utviklet i samsvar med de nasjonale retningslinjene og å innhente institusjonenes og tjenestenes erfaringer fra implementeringen. Vi er særlig interessert i å fremskaffe erfaringer som kan deles og bidra til utvikling og læring ved de ulike institusjonene, men det er også ønskelig at disse erfaringene bidrar til forbedringsarbeid blant tjenestene og av styringsgruppen for RETHOS.

Informasjonen som innhentes til denne evalueringen vil kunne brukes som en del av en større resultatevaluering av RETHOS som KD har varslet at kan komme på et senere tidspunkt.

Hvilke utdanninger er med i evalueringen?

På grunn av det store omfanget av utdanninger og studieprogram som omfattes av RETHOS, vil evalueringen kun ta for seg et utvalg av utdanninger, begrenset til fire utdanninger fra fase 1 og fire utdanninger fra fase 2. Basert på dette har følgende utdanninger har blitt valgt ut:

Fase 1 Fase 2
Ergoterapi Medisin
Sosialt arbeid Paramedisin
Barnevern Psykologi
Bioingeniør Tannpleie

 

Totalt er 51 studieprogram ved 8 ulike UH-institusjoner med i evalueringen.

Gjennomføring av evalueringen

Hovedkomponentene i evalueringen er en sakkyndig vurdering av de nye studieplanene og en sammenfatting av institusjonenes og tjenestenes erfaringer fra arbeidet. Datagrunnlaget for de sakkyndige vurderingene vil være de nye/reviderte studieplanene og en selvevaluering fra institusjonene. Det legges ikke opp til institusjonsbesøk.

Informasjonsmøte

Vi arrangerte et informasjonsmøte om evalueringen den 8. april 2021 for studieprogramledere og andre relevante ressurspersoner tilknyttet de utvalgte studieprogrammene. På møtet presenterte KD bakgrunnen for RETHOS og evalueringen. NOKUT presenterte fremgangsmåten for evalueringen.

Selvevalueringen

Selvevalueringsskjemaer til samtlige studieprogram som inngår i utvalget vil bli sendt ut i etterkant av infomøtet, med 7 ukers svarfrist. Hvert studieprogram skal levere en selvevaluering som leveres til NOKUT innen 28. mai 2021. Selvevalueringen vil være et viktig bidrag til evalueringens datagrunnlag. Selvevalueringsskjemaene sendes til studieprogramansvarlige. Vi oppfordrer til at arbeidet med å besvare selvevalueringen innvolverer personer som var med på å utvikle de nye/reviderte studieplanene.

Sakkyndiges vurdering av studieplanene

NOKUT har oppnevnt sakkyndige for å vurdere i hvilken grad de nye/reviderte studieplanene er utviklet i samsvar med de nasjonale retningslinjene. De sakkyndige panelene er sammensatt av fageksperter fra hver utdanning. Vurderingene vil finne sted i perioden juni–september 2021, og det vil foreligge en vurdering per studieprogram.

Sakkyndige (lederne for de ulike komiteene er markert i tykk skrift)
Barnevern Sosialt arbeid Ergoterapi Bio-ingeniør Medisin Psykologi Paramedisin Tannpleie
Ingun Studsrød (UiS) Jorunn Vindegg (OsloMet) Rita Jentoft (UiT) Randi Utne Holt (NTNU) Hilde Grimstad (NTNU) Kristine Rensvik Viddal (NTNU) Thomas Hansen (UiT) Linda Lundsbakken (INN)
Arild Hesje (Sandnes kommune) Reidun Karlsen (NAV Gjøvik) Heidi Elisabeth Fløtten (Helse Nord) Per Henrik Hepsø (St. Olav) Svein Skeie (SUS) Hilde Therese Johansen (NAV) Kristian Myklevoll (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) Rigmor Moe (Viken)
Veronica Haug (UiT) Mariann Iren Vigdal (HVL) Sissel Horghagen (NTNU) Vigdis Landsverk (UiA) Magnus Løberg (UiO) Vibeke Moe (UiO) Stephen Sollid (UiS) Linda Stein (UiT)

Sammenfatting av institusjonenes erfaringer

En del av selvevalueringen omhandler institusjonenes erfaringer fra arbeidet med å utvikle nye/reviderte studieplaner med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene. Disse erfaringene vil ikke vurderes av de sakkyndige, men sammenfattes av NOKUT. Det vil foreligge en sammenfatning per utdanning.

Sammenfatting av tjenestenes erfaringer

I juni kommer vi til å sende ut selvevalueringsskjemaer til tjenester (praksissteder og andre institusjoner som utøver profesjonen) som har vært involvert i arbeidet med de nye/reviderte studieplanene. Tjenestene erfaringer vil også sammenfattes av NOKUT.

Hva evalueringen viser

I de fleste tilfeller har de sakkyndige tillit til at studentene vil kunne oppnå det intenderte læringsutbyttet RETHOS legger opp til. Institusjonene mener gjennomgående at retningslinjenes anvendelighet er god. Samtidig påpeker de at retningslinjene er detaljerte, og at dette sammen med andre føringer begrenser det lokale handlingsrommet i utformingen av studieplaner. Når det gjelder samarbeidet med tjenestene, er bildet variert. Noen institusjoner gi uttrykk for at tjenestene er involvert i større grad enn tidligere, mens andre mener det ikke er noen endring. Mye av samarbeidet som eksisterer omhandler praksis.

Rapporter

Kontakt i NOKUT

Har du innspill eller ønsker du å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Magnus Haakens på magnus.Haakens@nokut.no.