Evaluering av arbeidslivsrelevansen i disiplinfag

NOKUT fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere arbeidslivsrelevansen til et utvalg av disiplinutdanninger i Norge. Prosjektet var knyttet til Kunnskapsdepartementets arbeid med "Arbeidsrelevansmeldingen" og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for meldingen.

Sentrale spørsmål i evalueringen dreide seg om hva arbeidslivsrelevans er i disiplinfagene, hvilke tiltak og læringsaktiviteter for økt relevans og kobling til arbeidslivet som brukes, hvordan tiltakene fungerer med videre.

Arbeidet startet sommeren 2019, og rapporten ble lansert 10. september 2020. 11 studieprogrammer innen humaniora, samfunnsvitenskap og matematisk-naturvitenskapelige fag inngikk i evalueringen, som ble utført av et panel av sakkyndige med støtte fra NOKUT.

Vi la vekt på en involverende prosess og arrangerte blant annet to seminarer for studieprogrammene som inngikk i evalueringen. På seminarene kom programmene med konkrete innspill til arbeidet og delte erfaringer med oss og hverandre.

Evalueringen var del av fase 2 av prosjektet Operasjon praksis.

Rapport