Operasjon praksis 2018–2020

Et prosjekt der målet er å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis i høyere utdanning.

Logo for prosjektet

Bakgrunn

En rekke aktører fremhever økt bruk av praksis som læringsform for å sikre arbeidslivsrelevans. Flere utdanninger og institusjoner som tradisjonelt ikke har hatt praksis ønsker å tilby praksis.

Gjennom tilsyn, evalueringer, undersøkelser og andre prosjekter som NOKUT og andre har gjennomført, ser vi imidlertid at praksis har mange utfordringer når det gjelder kvalitetssikring og -utvikling.

Derfor har NOKUT satt i gang et prosjekt som vi kaller "Operasjon praksis".

Prosjektets første fase

I prosjektets første fase (2018–2019) har vi samlet, systematisert og delt kunnskap om ulike sider ved kvalitet i praksis i samarbeid med sektoren og praksisfeltet.

Kartleggingsarbeidet har resultert i til sammen 13 delrapporter og én artikkel. 

Fredag 13. september 2019 lanserte vi en oppsummerende samlerapport fra første del av prosjektet. I samlerapporten løftes blikket, og resultatene fra delrapportene blir sett i sammenheng. 

Du finner denne og alle delrapportene under Publikasjoner.

Vi har til nå arrangert tre frokostmøter (les mer informasjon og se opptak):

Vi arrangerte også et frokostmøte på Høgskulen på Vestlandet 17. oktober.

I tillegg har to av NOKUT-poddens episoder dreid seg om praksis

Prosjektets andre fase

Vi har fulgt kartleggingen langs to hovedspor.

For det første har vi gjennomført en evaluering av arbeidslivsrelevans og praksis i disiplinfag. Dette gjorde vi på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans. Arbeidet startet sommeren 2019 og ble avluttet høsten 2020. Rapporten finner du under Publikasjoner.

I tillegg har vi analysert regelverket mer i dybden for å se hva som fungerer og ikke, og hvilke endringer som kan være hensiktsmessige. Dette arbeidet hadde oppstart høsten 2019.

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med seksjonssjef Stein Erik Lid.