EUROMA – Benchmarking of master programmes across European countries

NOKUT leia eit prosjekt der masterutdanningar i Noreg, Sverige og Nederland blei samanlikna.

Målet var å utvikle og teste metodologi for å identifisere fagspesifikke kritiske faktorar for kvalitet på programnivå på tvers av land. Prosjektet skulle også medverke til kvalitetsutvikling gjennom diskusjon og utveksling av idéar og tiltak mellom deltakande program. Det er laga to sluttrapportar.