Vurdering og eksamen

På denne siden presenterer NOKUT kunnskap om vurdering.

Vurdering inngår i ethvert studieprogram. Utdanningsinstitusjonen vurderer hvorvidt studenten har oppnådd det intenderte læringsutbyttet og eventuelt hvor god kompetanse hun eller han viser. Vurdering er både en kontrollmekanisme på oppnådd læring, dvs. summativ vurdering i form av en eksamen eller også et verktøy for bedre læring. Vurderingsordningen vil alltid ha betydning for læringsprosessen, enten den er rent summativ eller også formativ.

NOKUTs arbeid med kvalitet i utdanningen kommer inn på vurdering i en rekke sammenhenger. NOKUT forvalter studietilsynsforskriften, som stiller krav til vurderingsordningene. I tilsyns- og akkrediteringsprosessene våre kontrollerer vi om kravene er oppfylt, og i ulike evalueringer, samt i SFU-ordningen vi inntil nylig forvaltet, kan vurdering være et tema. I Studiebarometeret spørres studentene om hvordan de oppfatter vurderingene. I nasjonale deleksamener forvalter NOKUT ansvaret for felles eksamener i utvalgte emner. Ordningen skal blant annet gi informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til sammenligning seg imellom. Vi bruker erfaringene fra dette arbeidet til å fremme prinsipper for god eksamenskvalitet.