Studieopphold i utlandet

I 2019 reiste over 7000 norske studenter på utveksling i utlandet. Studentutveksling prioriteres høyt, både politisk og i NOKUTs og institusjonenes arbeid med studiekvalitet. Norge har forpliktet seg via Bologna-prosessen til et mål om at 20 prosent av studentene som fullfører en grad skal ha hatt studieopphold i utlandet. Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2017) fastsetter at det langsiktige målet er at dette skal økes til 50 prosent. I 2020 kommer en ny Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

I tillegg til utveksling, definert som utreise via utvekslingsavtaler på minimum tre måneder og maksimum to semestre, finnes det andre typer studieopphold i utlandet, som praksisutveksling, feltarbeid, forskningsprosjekt og språkkurs. Slike studieopphold er ikke profilert i like stor grad som utveksling, verken i faglitteraturen eller i regelverket. Statsråd Iselin Nybø har imidlertid åpnet for at et mulig tiltak for å nå 50 prosent-målet kan være å gi institusjonene uttelling for studieopphold på under tre måneder. Denne typen opphold kan dermed bli viktigere i årene fremover.

Her  presenteres NOKUTs kunnskap om norske studenters utenlandsopphold.

  • Hva vet vi om de som reiser ut, og hva motiverer dem?
  • Hvilke erfaringer har studentene med utenlandsoppholdene sine?
  • Hvordan tilrettelegges det for utveksling på institusjonene?
  • Hva sier regelverket om studentutveksling, og hvordan forholder NOKUT seg til utveksling ved institusjonene og studieprogrammene i forvaltningen av lovverket?

Kunnskapen på denne siden stammer fra NOKUTs aktiviteter innenfor tilsyns- og evalueringsarbeid, spørreundersøkelser, analyser m.m.