Etiske retningslinjer for NOKUT

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at brukerne våre, eier og allmennheten skal ha tillit til NOKUT. Målet med disse etiske retningslinjene er at alle ansatte og andre som arbeider for NOKUT gjennom styreverv eller som sakkyndige skal være seg dette bevisst. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte.

NOKUTs etiske retningslinjer bygger på og er et supplement til “Etiske retningslinjer for statstjenesten” (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), men er tilpasset NOKUTs mandat og oppgaver. NOKUT har valgt å utarbeide et mindre omfattende dokument enn det overordnede statlige dokumentet. På mange områder gir statens etiske retningslinjer derfor mer omfattende veiledning enn NOKUTs. Det understrekes at alle forhold som de statlige retningslinjene vektlegger også gjelder for NOKUT selv om ikke alt er tatt med i NOKUTs skreddersydde versjon.

NOKUTs retningslinjer gjelder alle ansatte, både faste og midlertidige. De gjelder også for NOKUTs styremedlemmer, sakkyndige o.l. dersom ikke annet er spesifisert. I dette dokumentet benyttes ”NOKUT-medarbeidere” som fellesbetegnelse for alle som jobber for NOKUT. Den enkelte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser som til enhver tid gjelder og har et personlig ansvar for å følge de etiske retningslinjene på beste måte.

De etiske retningslinjene har ikke samme status som lover og forskrifter, og det er ikke knyttet egne sanksjoner til brudd på retningslinjene på samme vis som for lovbrudd. Men selv om en tjenstlig handling eller unnlatelse ikke medfører et direkte brudd på lover eller formelle regler, kan den bli tillagt vekt i en personalsak dersom den innebærer et brudd på etiske retningslinjer.