Styret

Styret har det overordna ansvaret for verksemda og dei vedtaka NOKUT gjer. Styret blir oppnemnt av Kunnskapsdepartementet for ein periode på fire år (to år for studentmedlemmene).