NOKUTs strategi 2023–2030: Sikre kvalitet, skape tillit

Siden etableringen i 2003 har NOKUT bidratt til å sikre kvalitet og skape tillit til norsk høyere utdanning. Når vi nå markerer vårt 20-årsjubileum, staker vi ut kursen for hvordan vi skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning fremover.

Forside strategien. Tekst: Strategi 2023–2030. Sikre kvalitet, skape tillit. Illustrasjon: Fire kuber i ulik størrelse og farger. NOKUT-logo nederst til høyre.

Vinteren 2021 gjorde Kunnskapsdepartementet det kjent at det skulle gjennomføres strukturelle endringer innenfor kunnskapssektoren. I prosessen som fulgte, ble syv underliggende organer slått sammen til tre, hvorav to nye ble etablert (Sikt og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), og NOKUT bestod, dog med en endret oppgaveportefølje. 1. januar 2023 ble NOKUTs oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning flyttet over til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. NOKUTs oppgaver ble dermed konsentrert om norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Med denne endringen ble det naturlig å utarbeide en ny strategi.

Samfunnsoppdrag

NOKUTs oppgaver som uavhengig forvaltningsorgan er

  • å akkreditere og føre tilsyn med studietilbud, fagområder og institusjoner
  • å føre tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid
  • å evaluere utdanninger for å kunne bedømme kvaliteten
  • å bistå institusjonene i deres kvalitetsarbeid og stimulere til kvalitetsutvikling

NOKUTs oppgaver som er delegert fra Kunnskapsdepartementet, omfatter

  • regelverksforvaltning
  • nasjonale undersøkelser og eksamener
  • økonomisk tilsyn ved private institusjoner og studentsamskipnader, samt kontrolloppgaver ved statlige institusjoner og virksomheter

Mål

NOKUT har fire virksomhetsmål for strategiperioden. De tre første målene beskriver hva NOKUT ønsker å bidra til – for utdanningsinstitusjonene og for resten av samfunnet. Det fjerde målet beskriver hvordan NOKUT skal være som organisasjon for å kunne bidra til å oppnå de tre første målene.

NOKUTs mål bygger opp under Kunnskapsdepartementets sektormål for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, samt FNs bærekraftsmål 4 om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring for alle.

 

Strategi for utvikling av NOKUT 2023–2030 (pdf)