NOKUT som arbeidsplass

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har rundt 130 ansatte og holder til på Lysaker.

Hva jobber NOKUT med?

NOKUT er tilsynsmyndighet for utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Vi fører tilsyn med over 4000 utdanningstilbud ved rundt 40 læresteder. NOKUT frembringer og tilrettelegger informasjon om utdanningskvalitet. Vi er også ansvarlige for Senter for fremragende utdanning og den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret.

NOKUT er godkjenningsmyndighet for utenlandsk høyere utdanning. Vi mottar årlig nærmere 10 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Som nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning gir vi råd og informerer om de norske godkjenningsordningene.

NOKUT er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med et eget styre som øverste beslutningsorgan. NOKUT ledes av direktør Terje Mørland og er organisert i tre fagavdelinger. I tillegg kommer interne fellesfunksjoner. NOKUT har ca. 140 tilsatte og engasjerer årlig 300 sakkyndige i ulike evaluerings- og akkrediteringsprosesser.

Hvem jobber i NOKUT?

NOKUTs tilsatte innehar solid kompetanse innen arbeidsområdene sine. De fleste har høyere utdanning på mastergradsnivå og erfaring fra kunnskapssektoren og/eller offentlig forvaltning. Vi tilstreber en balansert alders- og kjønnssammensetning og et etnisk mangfold.

Hvem søker vi?

Vi søker kompetente og engasjerte medarbeidere som kan bidra til å utøve NOKUTs samfunnsoppdrag på en best mulig måte. I de fleste stillinger ønsker vi at du som har høyere utdanning, normalt på mastergradsnivå. En del stillinger i NOKUT krever solid arbeidserfaring, men vi rekrutterer også nyutdannede.

Vi har norsk som arbeidsspråk, og det er en forutsetning at medarbeiderne våre mestrer dette muntlig så vel som skriftlig. En del av brukergruppene våre behersker ikke norsk, så overfor disse foregår kommunikasjonen på engelsk.

Holdninger og kultur

For å kunne utøve samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte, er det vesentlig at NOKUTs medarbeidere identifiserer seg med noen felles holdninger og etterlever disse i arbeidet sitt i organisasjonen.

NOKUT knytter dette til tre nøkkelord som skal prege organisasjonen som helhet og gir føringer for den enkeltes adferd utad og innad:

  • Etterrettelig
  • Imøtekommende
  • Nytenkende

Karriere og kompetanse

I NOKUT definerer vi kompetanse som samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.

Vi legger stor vekt på målrettet kompetanseutvikling og er i ferd med å systematisere prosesser rundt dette gjennom et årshjul for faste medarbeidersamtaler og kombinasjoner av individuelle og kollektive utviklingstiltak.

Vi legger stor vekt på å være en attraktiv arbeidsplass som muliggjør å rekruttere og beholde riktig kompetanse. Vi har utviklet en lokal lønnspolitikk som skal fungere som et aktivt virkemiddel i utviklingen av NOKUTs faglige og kompetansemessige profil.

Ledelse og arbeidsmiljø

Vi ønsker at NOKUT skal kjennetegnes av engasjerte og motiverte medarbeidere og ledere som bidrar optimalt i utøvelsen og utviklingen av NOKUTs samfunnsoppdrag.

Ledelse i NOKUT består i å skape resultater sammen med og gjennom andre. Ledere har i tillegg en nøkkelrolle i å forbedre arbeidsmåtene våre gjennom læring og nytenkning og å bidra til et godt arbeidsmiljø.

NOKUT tilstreber et inkluderende arbeidsmiljø preget av trygghet, kunnskapsdeling, toleranse og respekt. Vi er en IA- virksomhet (Inkluderende arbeidsliv) og legger vekt på forebyggende helsearbeid og en livsfaseorientert personalpolitikk. Når vi har mulighet til det, samarbeider vi med NAV med tilbud om praksisplasser for personer som ønsker å prøve ut arbeidsevnen sin.