Tilsyn ved universiteter, høyskoler og fagskoler

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende studietilbud, med institusjonsakkrediteringene til universiteter og høyskoler og med fagområdeakkrediteringene til fagskoler. Tilsyn med studietilbud kan igangsettes både for de studietilbudene som universitetene, høyskolene og fagskolene har etablert på egen fullmakt og for de studietilbudene som NOKUT har akkreditert.

Når NOKUT fører tilsyn, bruker vi de samme kriteriene som ved akkreditering. I tillegg til å kontrollere at studietilbudene eller institusjonene oppfyller kravene i forskriftene, ønsker vi at tilsynet skal bidra til videreutvikling.

Former for tilsyn

For universiteter og høyskoler ligger kravene til kvalitet i studietilbud i kapittel 3 i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) og i kapittel 2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

For fagskoler ligger kravene til kvalitet i studietilbud i lov om høyere yrkesfaglig utdanning, i NOKUTs forskrift om akkreditering av og tilsyn med høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) og i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften).

For institusjonsakkreditering av universiteter og høyskoler ligger kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) og i kapittel 3 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

For fagområdeakkreditering ligger kravene i NOKUTs forskrift om akkreditering av og tilsyn med høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften).

Når NOKUT fører tilsyn med eksisterende studietilbud eller institusjoner, vurderer vi samsvaret mellom kravene i forskriftene og de faktiske forholdene ved studietilbudet eller institusjonen. NOKUT kan føre tilsyn med enkelte av kravene eller med alle kravene som gjelder akkrediteringen.

Kort om tilsynsprosessen

Når NOKUT har besluttet å åpne et tilsyn, blir institusjonen det gjelder, varslet om tilsynet. NOKUT henvender seg deretter til institusjonen for å informere om tilsynsprosessen og for å innhente dokumentasjon. NOKUT innhenter også dokumentasjon fra egne og eksterne databaser. Institusjonene plikter å gi NOKUT den informasjonen vi ber om, innen oppgitt tidsfrist.

Dokumentasjonen blir vurdert ved hjelp av sakkyndige. NOKUT gjennomfører vanligvis et institusjonsbesøk, der en sakkyndig komité har samtaler med relevante aktører ved institusjonen. På vegne av komiteen utarbeider saksbehandlere i NOKUT en innstilling, eller skriftlig vurdering. NOKUT sender innstillingen til institusjonen, som får mulighet til å kommentere den sakkyndige komiteens vurderinger. Hvis NOKUT finner at kravene er oppfylt, kan tilsynet avsluttes.

Dersom NOKUT finner at kravene ikke er oppfylt, får institusjonen en rimelig frist for å rette opp de påpekte manglene. Innen fristen er utløpt, leverer institusjonen dokumentasjon på hvilke endringer som er gjort for å oppfylle påleggene om retting som følger av NOKUTs vedtak. Den sakkyndige komiteen foretar en ny vurdering av om studietilbudet/institusjonen oppfyller gjeldende krav til akkreditering, og komiteens vurderinger og anbefalinger blir nedfelt i en ny innstilling. Basert på den sakkyndige vurderingen vil NOKUT enten avslutte saken (hvis kravene er oppfylt) eller fatte vedtak om at akkrediteringen trekkes tilbake (hvis kravene fremdeles ikke er oppfylt).

Dersom institusjonen mister akkreditering for et studietilbud, er institusjonen forpliktet til å skaffe studentene alternative studieplasser. Det alternative tilbudet skal godkjennes av NOKUT.

Bruk av sakkyndige

NOKUT skal bruke sakkyndige ved tilsyn hvor det skal foretas faglige vurderinger. De sakkyndige skal gi sine vurderinger og anbefalinger til NOKUT. NOKUT har fått myndighet til å fastsette nærmere kriterier for de sakkyndiges kompetanse. Kriteriene ligger i studietilsynsforskriften § 5-6. De sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere, og heller ikke andre tilknytninger til institusjonen som kan medføre inhabilitet. Institusjonene får anledning til å kommentere NOKUTs forslag til sakkyndige før komiteen blir oppnevnt.

Klagerett

En institusjon kan klage på NOKUTs vedtak etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Institusjonen kan imidlertid ikke klage på NOKUTs faglige vurdering, jf. studiekvalitetsforskriften § 1-9. Klagefristen er tre uker fra orienteringen om vedtaket har kommet fram til institusjonen. Institusjonen gjør rede for hvilket grunnlag den klager på, og stiler klagen til NOKUT. Hvis NOKUT ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, blir saken sendt videre til NOKUTs klagenemnd, som behandler klagen.

Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har begått saksbehandlingsfeil eller rettsanvendelsesfeil, og om det foreligger myndighetsmisbruk, usaklig forskjellsbehandling eller andre brudd på forvaltningsrettslige prinsipper. Klagenemnda kan ikke overprøve de faglige vurderingene til NOKUTs sakkyndige.

Les mer om klagenemnda