Tilsyn ved universiteter, høyskoler og fagskoler

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende studietilbud ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Dette gjelder både de studietilbudene som universitetene, høyskolene og fagskolene har etablert på egen fullmakt og de NOKUT har akkreditert.

Når NOKUT fører tilsyn, bruker vi de samme kriteriene som ved akkreditering av nye studietilbud. I tillegg til å kontrollere at studietilbudene oppfyller kravene i forskriftene, ønsker vi at tilsynet skal motivere til videre utvikling.

For studietilbud ved universiteter og høyskoler ligger kravene til kvaliteten i studietilbud i kapittel 3 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i kapittel 2 i studietilsynsforskriften (NOKUT).

For studietilbud ved fagskoler ligger kravene til kvaliteten i studietilbud i fagskoleloven, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i fagskoletilsynsforskriften (NOKUT).

Institusjonene plikter å gi NOKUT den informasjonen vi ber om innen oppgitt tidsfrist. Saksbehandlingen fortsetter basert på den informasjonen vi har når tidsfristen går ut. En akkreditering gjelder helt fram til NOKUT har vedtatt noe annet.

Dersom institusjonen mister akkreditering for et studietilbud, er institusjonen forpliktet til å skaffe studentene alternative studieplasser. Det alternative tilbudet skal godkjennes av NOKUT.

Finn mer informasjon om:

Publikasjoner

Oversikter