NOKUTs akkreditering for ny institusjonskategori – høyere utdanning

I det norske systemet for høyere utdanning er det mulig for institusjonene å endre status og oppnå utvidede faglige fullmakter. For å kunne søke Kunnskapsdepartementet om endret status må institusjonen først ha en institusjonsakkreditering fra NOKUT.

Høyskoler og vitenskapelige høyskoler kan søke om å bli akkreditert som universitet. Spesialiserte høyskoler kan søke om å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole. Høyskoler uten institusjonsakkreditering kan søke om å bli akkreditert høyskole, og i prinsippet også om å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole eller universitet. Kravene til de forskjellige institusjonskategoriene er i hovedsak fastsatt i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitet i høyere utdanning. I NOKUTs studietilsynsforskrift inngår det generelle krav til akkrediterte institusjoner.

Når det søkes om institusjonsakkreditering, forutsetter NOKUT at institusjonen oppfyller kravene til akkrediterte studier som er gitt i studietilsynsforskriften. En sakkyndig komité vurderer om kravene i forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT oppfylles på en tilfredsstillende måte. Vurderingen gjøres på grunnlag av skriftlig dokumentasjon og besøk ved institusjonen.

Institusjoner som får et positivt vedtak om akkreditering i NOKUT kan søke Kunnskapsdepartementet om å endret institusjonsstatus. Vedtak om endret status gjøres av Kongen i statsråd.

Det er utarbeidet veiledere for søknad om akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole og universitet. NOKUT tilbyr veiledningsmøter for alle som har planer om å søke akkreditering som høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet. Det er ikke innført årlige frister for å søke om institusjonsakkreditering, så veiledningsmøter holdes ved behov.

Les mer om søknadsprosessen

Finn mer informasjon om

Publikasjoner

Oversikter