Startkompetanse og overgangen til høyere utdanning

Gjennom Studiebarometeret 2018 kartla vi studentenes syn på overgangen til høyere utdanning. Nærmere bestemt kartla vi i hvilken grad studentene mener videregående opplæring har forberedt dem til høyere utdanning, hvordan studentene oppfatter overgangen til høyere utdanning og hvordan de ble tatt imot i høyere utdanning. Dette er gjort i flere delprosjekter:

  • Studentenes opplevelser av overgangen til høyere utdanning: Deskriptiv statistikk
  • Mottak av førsteårsstudenter og suksess i høyere utdanning

På bestilling fra Lied-utvalget kartla NOKUT:

  • Videregående opplæring og opptakskrav til høyere utdanning i utvalgte land

Bakgrunn

Studiebarometeret har dekket – og dekker – de aller fleste områder som kan sies å fortelle noe om studentenes oppfatninger av studiekvalitet. Et unntak var startkompetanse og studiestart. Det har manglet nasjonale data på studentenes opplevelser av dette. Vi ønsket å dekke dette kunnskapshullet, derfor ble denne tematikken inkludert i Studiebarometeret 2018.

Videre var det NOKUTs oppfatning at dette ville være relevante data å spille inn til Liedutvalget. Dette er også gjort, blant annet i form av flere spesialbestillinger fra Liedutvalgets sekretariat av data fra Studiebarometeret.

Studentenes opplevelser av overgangen til høyere utdanning: Deskriptiv statistikk

I Studiebarometerets hovedrapport finnes en utførlig oversikt over studentenes syn på:

  • Den opplevde overgangen til høyere utdanning
  • Oppfatninger rundt studiestarten på programmet 
  • Hva slags videregående opplæring respondentene har gjennomført
  • Hvor lenge siden respondentene gjennomførte videregående opplæring
  • Hvordan videregående opplæring forberedte til høyere utdanning
  • Veiledning fra videregående opplæring og hvordan det ev. påvirket valg av studium

Les rapporten Studiebarometeret 2018: Hovedtendenser (pdf)

Mottak av førsteårsstudenter og suksess i høyere utdanning

NOKUT utarbeider analyserer studentenes erfaringer fra studiestarten og eventuelle sammenhenger med akademisk suksess og motivasjon for å studere. Resultatene kan gi verdifull informasjon for institusjonene, som kan brukes til å utforme tiltak rettet mot førsteårsstudenter. 

Videregående opplæring og opptakskrav til høyere utdanning i utvalgte land

Dette er en kartlegging av formelle krav til studiekompetanse i et utvalg land og svarer på en bestilling fra Liedutvalgets sekretariat til NOKUT. Oppdraget fra utvalget er først og fremst knyttet til deres første delinnstilling. I hovedsak er bestillingen et ønske om mer kunnskap om de formelle kravene til studiekompetanse i andre land. Vi har kartlagt struktur og innhold i studieforberedende videregående opplæring samt opptakskrav til høyere utdanning i fem land: Danmark, Sverige, Estland, Nederland og Frankrike.

Les rapporten Videregående opplæring og opptakskrav til høyere utdanning i utvalgte land – Innspill til Liedutvalget (pdf)

Kontakt

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.