Fagmiljø

Fagmiljøprosjektet er et utredningsprosjekt som skal styrke NOKUTs kunnskap om fagmiljøets betydning for utdanningskvaliteten. Bakgrunnen for prosjektet er sammensatt og omfatter endringer i universitets- og høyskolesektoren, herunder strukturendringer og digitalisering. Det er et stadig tydeligere fokus på viktigheten av "robuste fagmiljø" i politisk retorikk og styring gjennom lover og forskrifter.

I lys av dette reiser det seg en rekke spørsmål til nåværende regulering av fagmiljø og viktigheten av gode fagmiljøer for utdanningskvaliteten. Prosjektet har arbeidet for å besvare tre kumulative problemstillinger:

  1. Hva vet vi om fagmiljøets betydning for studietilbudskvaliteten?
  2. Hvilke faktorer er nødvendige for at et fagmiljø har tilfredsstillende rammer (størrelse/stabilitet) og innhold (kvalitet/relevans)?
  3. Hvilke krav til fagmiljø bør NOKUT forskriftsfeste, og hvordan kan dette gjøres på en måte som likebehandler institusjonene i tilsyns- og akkrediteringsprosesser og samtidig ivaretar hensynet til de ulike fagområdenes egenart?

Fremgangsmåte/prosjektdesign og kilder er beskrevet nærmere i rapporten Fagmiljø og utdanningskvalitet (pdf).

Prosjektleder har vært seniorrådgiver Åsne Kalland Aarstad.