Studentutveksling

Studiebarometeret hadde i 2017 mange spørsmål om studentutveksling. NOKUT har belyst temaet i flere delprosjekter:

  • Hva hemmer og fremmer utveksling av norske studenter?
  • Integrasjonen av innreisende utvekslingsstudenter i Norge
  • Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (i samarbeid med Diku)
  • Den faglige sammenhengen mellom studiet hjemme og utvekslingsoppholdet

Bakgrunn

I Stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning" (Meld.St. 16 (2016–2017)) gis det uttrykk for mer ambisiøse mål for internasjonalisering i høyere utdanning. Blant annet skal 20 prosent av studenter som fullfører en grad ha hatt studieopphold i utlandet. NOKUT ønsker blant annet å rette søkelyset mot innholdet i og kvaliteten i utvekslingsoppholdene.

Hva hemmer og fremmer utveksling av norske studenter?

NOKUT har skrevet en rapport som bidrar til å øke kunnskapen om hvem som drar og hvem som ikke drar på utveksling, hvilke faktorer som er viktig for motivasjon for utveksling og hvordan institusjonene kan bidra til å øke studentmobiliteten. Les rapporten Hva hemmer og fremmer utveksling av norske studenter? (pdf)

Integrasjonen av innreisende studenter i Norge

NOKUT har skrevet en rapport om akademisk og sosial integrasjon av innreisende utvekslingsstudenter i Norge. Integrasjonen er ganske svak, ifølge data fra Studiebarometeret. Rapporten løfter fram betydningen av utveksling av norske studenter for å bedre integrasjonen av innreisende studenter i Norge. Les rapporten Academic and Social Integration of International Students in Norway (pdf)

Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (i samarbeid med Diku)

Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan studentene selv opplever kvalitet og utbytte av internasjonal mobilitet. Rapporten er basert på Studiebarometeret 2017, hvor studentene ble spurt om erfaringer fra både utveksling og andre typer utenlandsopphold. Et av funnene er at studentene ikke var veldig fornøyde med den faglig sammenhengen mellom utenlandsoppholdet og studieprogrammet hjemme. Rapporten inneholder også en del deskriptiv statistikk (fakta) om ulike utenlandsopphold. Les rapporten Utbytte fra utveksling og andre utenlandsopphold (pdf)

Den faglige sammenhengen mellom studiet hjemme og utvekslingsoppholdet

  • Hvilke faktorer påvirker den faglige sammenhengen mellom studentenes utvekslingsopphold og studieprogrammet hjemme?
  • Hva legger studentene i begrepet "faglig sammenheng"?
  • Hvordan organiseres utvekslingsavtalene på institusjonene, og hvem er involvert i denne prosessen?
  • Har hvordan avtalene blir fremskaffet og organisert (f.eks. om det er organisert på studieprogram-, institutt- eller fakultetsnivå, administrativt eller faglig forankret) noe å si for den faglige sammenhengen?
  • Hva kjennetegner studieprogram med god faglig sammenheng?

Vi undersøker dette ved hjelp av data fra Studiebarometeret, dybdeintervjuer med studenter, faglig ansatte og administrativt ansatte samt en surveyundersøkelse til administrativt ansatte.

Kontakt

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.