Overganger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets-/høyskole-utdanning

Mobilitet mellom fagskole- og høyskole-/universitetsutdanning har vært pekt på som en utfordring, blant annet i Fagskolemeldingen, Meld.St. 9 (2016–2017). Her slås det fast at regjeringen ønsker gode overgangsmuligheter mellom de to utdanningstypene.

På denne nettsiden har NOKUT samlet relevant informasjon for institusjoner som søker å etablere overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) og høyere utdanningsinstitusjoner. Hva slags overgangsordninger dere etablerer vil variere. Det kan være opptakskrav, fritak for emner tatt ved en annen institusjon, eller kanskje er det å utvikle emner i samarbeid. Det er mange måter å etablere overgangsordninger på, men felles for alle er at de relevante lovene og forskriftene må følges.

Relevant regelverk og videre lesning

Her viser vi til regelverk, som lover, forskrifter og rundskriv, som kan være relevante å ta utgangspunkt i eller å ta hensyn til, når overgangsordninger skal etableres. Vi viser også til relevante utredninger og veiledere som tar opp fritak og innpassing. Vi har skrevet hva som er særlig relevant for dere som ønsker å etablere overgangsordninger under "kommentar".