Studiebarometeret – universiteter og høyskoler

NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1 800 studieprogrammer.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger kan delta. Nesten 74 000 studenter får hvert år en lenke til spørreskjemaet via e-post og SMS.

Spørreundersøkelsen

Vi spør studentene om deres oppfatninger av ulike kvalitetsdimensjoner, for eksempel undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte. Vi spør også om deres engasjement, studieinnsats og motivasjon. Spørsmålene er rettet mot studieprogramnivå, ikke emne- eller institusjonsnivå. Spørreundersøkelsen stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Det tar 10–12 minutter å besvare skjemaet. Undersøkelsen kan besvares på bokmål, nynorsk, engelsk eller samisk.

Studiebarometeret.no

Studiebarometeret.no vises resultater av undersøkelsen per studieprogram. Her kan du enkelt:

  • finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
  • sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
  • se utvikling over tid for et studieprogram.

Portalen er nyttig for studiesøkere, studenter, tilsatte ved høyskole eller universitet, og andre med interesse for høyere utdanning. Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år.

NOKUTs underviserundersøkelse har en egen inngang på Studiebarometeret.no. Denne undersøkelsen viser vitenskapelig ansattes oppfatninger om kvalitet i norske høyere utdanning. Les mer Underviserundersøkelsen