Studiebarometeret – universiteter og høyskoler

NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent 1 800 studieprogrammer.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger kan delta. Nesten 74 000 studenter får hvert år en lenke til spørreskjemaet via e-post og SMS.

Fram til og med 26. november kan alle 2. og 5. årsstudenter svare på undersøkelsen. Mer informasjon om undersøkelsen og hvordan få tilsendt invitasjon til den kan dere finne her.

Ansatte ved universiteter og høyskoler kan finne informasjon om undersøkelsen her.

Spørreundersøkelsen

Vi spør studentene om deres oppfatninger av ulike kvalitetsdimensjoner, for eksempel undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte. Vi spør også om deres engasjement, studieinnsats og motivasjon. Spørsmålene er rettet mot studieprogramnivå, ikke emne- eller institusjonsnivå. Spørreundersøkelsen stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Det tar 10–12 minutter å besvare skjemaet. Undersøkelsen kan besvares på bokmål, nynorsk, engelsk eller samisk.

Studiebarometeret.no

Studiebarometeret.no vises resultater av undersøkelsen per studieprogram. Her kan du enkelt:

  • finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
  • sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
  • se utvikling over tid for et studieprogram.

Portalen er nyttig for studiesøkere, studenter, tilsatte ved høyskole eller universitet, og andre med interesse for høyere utdanning. Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år.

NOKUTs underviserundersøkelse har en egen inngang på Studiebarometeret.no. Denne undersøkelsen viser vitenskapelig ansattes oppfatninger om kvalitet i norske høyere utdanning. Les mer Underviserundersøkelsen