Nyheter

Foto: Zoran Zeremski/Adobe Stock

Behov for tydeleg retningsval for Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) har hatt få og små effektar på mobilitet og livslang læring, og har i stor grad blitt eit utdanningsrammeverk med regulerande effektar. Rammeverket er viktig for utdanningsinstitusjonanes arbeidet med å utvikle, administrere og gjennomføre utdanningar. Det har vore viktig for fagpersonar og studentar, men er lite nyttig for arbeidslivet og resten av samfunnet. Det kjem fram i ei evaluering NOKUT har gjort av NKR.

Det nye organisasjonskartet til NOKUT

NOKUTs nye organisasjonsmodell

Frå 1. april har NOKUT fått ny organisasjonsmodell. Hovudgrepet er at vi har samla kompetanse og verkemiddel mot høgare yrkesfagleg utdanning (fagskular) og høgare utdanning (høgskular og universitet) i kvar sin seksjon. I tillegg oppretta vi ei eiga avdeling for regelverk og økonomisk tilsyn.

Originalfoto: I AM NIKOM / Shutterstock.com

NOKUT leverer gode resultater

2022 var et spesielt og krevende år for hele samfunnet. For NOKUTs del var året preget av organisatoriske endringer, stor arbeidsbelastning og stram økonomi. Likevel har vi levert godt på oppgavene våre.