Nyheter

Foto: Le Wagon | Unsplash

Ønsker mer kunnskap om underviserhverdagen

Tirsdag 13. april sendes Underviserundersøkelsen ut til nesten 27.000 undervisere ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med undersøkelsen er å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vitenskapelig ansatte jobber med undervisning, veiledning og videreutvikling av emner og studieprogrammer.

Slik har koronapandemien påvirket studentene

Studentene har under koronapandemien blitt mindre motiverte og flere er ensomme, viser årets Studiebarometer. Samtidig har studentene brukt omtrent like mye tid på studier og betalt arbeid* i år som før, og flertallet tror ikke pandemien vil føre til at de blir forsinket i utdanningen sin.

NOKUTs oppgaver og lovregulering skal utredes våren 2021

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen. NOKUT videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan – oppgaveporteføljen vil bli vurdert i forbindelse med ny UH-lov.