Nyheter

Informasjon og kunnskapskartlegging bidrar til god studiestart

I den ferske rapporten Startkompetanse i fagskolesektoren har NOKUT sett på om studenter i høyere yrkesfaglig utdanning mener de er godt nok forberedt for utdanningene de starter på. – Mye kan løses ved å gi god informasjon om studiene og å kartlegge studentenes kompetanse før studiestart, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Ferdig med første tilsynsprosjekt for fagskoler

NOKUTs første tilsynsprosjekt med fagskolers systematiske kvalitetsarbeid er nå avsluttet. NKI Fagskoler, Norsk Hestesenter, Fagskolen Aldring og helse, AOF Østfold og Fredrikstad FagAkademi inngikk i tilsynsrunden.

Paragraf

Forslag til endringer i fagskoleforskriften og studiekvalitetsforskriften ut på høring

I supplerende tildelingsbrev nr. 3–2020 av 6. juni 2020 fra Kunnskapsdepartementet (KD) fikk NOKUT i oppdrag å utrede hvilke regler i fagskoleforskriften som bør endres. Bakgrunnen for dette var at KD hadde identifisert flere problemstillinger, samt fått flere innspill om nødvendige endringer. Enkelte av forslagene er utarbeidet i samarbeid med Unit. Høringsfristen er 29. juli.

Collage med ulike yrker innenfor fag- og yrkesopplæring

Gode skussmål for godkjenningsordning

I en fersk rapport fra Fafo slås det fast at NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring har positive effekter for både den enkelte arbeidstaker og bedrifter, men at ordningen er relativt lite utbredt.

Illustrasjon: Hjemmeeksamen

Klart for vårens nasjonale deleksamener

I april og mai skal flere tusen sykepleier- og grunnskolelærerstudenter gjennomføre nasjonale deleksamener. Vårens eksamener avholdes som digitale hjemmeeksamener.

Mye godt kvalitetsarbeid ved norske høyskoler

Høyskolen Kristiania (HK), Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Samisk høgskole (SH) oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Høgskulen i Volda (HVO) må gjøre noen justeringer i kvalitetsarbeidet før det kan bli godkjent.