Nyheter

Slik har koronapandemien påvirket studentene

Studentene har under koronapandemien blitt mindre motiverte og flere er ensomme, viser årets Studiebarometer. Samtidig har studentene brukt omtrent like mye tid på studier og betalt arbeid* i år som før, og flertallet tror ikke pandemien vil føre til at de blir forsinket i utdanningen sin.

NOKUTs oppgaver og lovregulering skal utredes våren 2021

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen. NOKUT videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan – oppgaveporteføljen vil bli vurdert i forbindelse med ny UH-lov.

Bilder av flere yrkesgrupper

Godkjenningsordning må styrkes før den kan utvides

Tydeligere lovregulering og opprettelse av en veileder for sakkyndige er noen av anbefalingene til en arbeidsgruppe som har vurdert godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. De peker på flere ting som må på plass før ordningen kan utvides.

Illustrasjon av tannhjul

Viktig kunnskap for utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjer rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjonar i Noreg. Det er dette rammeverket som fastsett nivået utdanningane skal liggje på og som gjev standardar for korleis institusjonane skal utforme læringsutbytet for utdanningane sine. I ein ny rapport, laga på oppdrag frå NOKUT, har ein sett på korleis ein kan endre NKR for å betre integrere høgare yrkesfagleg utdanning.