Enkelte mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet ved Bergen Arkitekthøgskole

Bergen Arkitekthøgskole må rette opp mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid før den kan akkrediteres som høyskole.

Logo: Bergen Arkitekthøgskole
Logo: Bergen Arkitekthøgskole

Bergen Arkitekthøgskole søkte om akkreditering som høyskole i februar 2023. Nå har NOKUTs styre vedtatt at alle krav til akkreditering er oppfylt, med unntak av kravet om godkjent systematisk kvalitetsarbeid. Bergen Arkitekthøgskole må derfor rette opp enkelte mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet før den kan akkrediteres som høyskole.

– For å kunne akkrediteres som høyskole må institusjonen vise at den oppfyller alle nødvendige krav i henhold til studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Ett av vilkårene for akkreditering er godkjent systematisk kvalitetsarbeid, og her må Bergen Arkitekthøgskole rette opp enkelte mangler, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Behandlingen av søknaden om institusjonsakkreditering og gjennomføringen av NOKUTs periodiske tilsyn med høyskolens systematiske kvalitetsarbeid har av praktiske grunner vært organisert som en felles prosess.

I tråd med den sakkyndige komiteens anbefaling vedtok NOKUTs styre at Bergen Arkitekthøgskole har enkelte mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid og at den må dokumentere at dette er rettet opp før den kan akkrediteres som høyskole. Frist for oppretting er 1. juli 2024. Alle de andre kravene til akkreditering er oppfylt.

– Dersom Bergen Arkitekthøgskole viser at manglene i kvalitetsarbeidet er rettet opp innen fristen, vil den bli akkreditert som høyskole, sier Vinje.

Det er ett krav til det systematiske kvalitetsarbeidet som ikke er oppfylt, det gjelder at institusjonen må ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Bergen Arkitekthøgskole har ikke i tilstrekkelig grad dokumentert gjennomføring av slik systematisk kontroll.

En akkreditert høyskole har fullmakt til selv å akkreditere utdanninger, innen alle fagområder, på bachelornivå. Bergen Arkitekthøgskole er en privat høyskole som tilbyr master i arkitektur, den har i dag ingen fullmakter til å akkreditere studietilbud selv.

Les rapportene:

Del med andre