Viktige diskusjoner om utviklingen av nasjonal deleksamen for sykepleieutdanningene

Hva skal sykepleierstudentene ha lært før de møter nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) første året? Hvilken kunnskap i emnet er avgjørende, hensiktsmessig og overflødig?

Samtalepanelet (fra venstre): Marianne Sjuls, UiA, Daniel Tørresvoll Stabu, leder av NSF student, Mona Elisabeth Meyer, OsloMet og Heidi Kristine Grønlien, Høgskolen i Østfold.
Samtalepanelet (fra venstre): Marianne Sjuls, UiA, Daniel Tørresvoll Stabu, leder av NSF student, Mona Elisabeth Meyer, OsloMet og Heidi Kristine Grønlien, Høgskolen i Østfold.

Dette var sentrale spørsmål da NOKUT samlet 45 sykepleieundervisere til et fagseminar 7. juni. Formålet med seminaret var å dele erfaringer og utforske hvordan vurdering og læring i AFB kan forbedres.

Revidering av fagbeskrivelsen og læringsutbytter

Hvert år mottar NOKUT gode innspill fra fagmiljøene som underviser sykepleiestudenter, og dokumentet "Læringsutbytter og faginnhold for AFB" oppdateres jevnlig. Dokumentet har økt fra 39 sider i 2016 til 64 sider i 2024, og i mellomtiden har også RETHOS blitt innført. Spørsmålet er derfor om alt innholdet fortsatt er like relevant for AFB og bachelor i sykepleie.

Derfor har NOKUT bedt alle institusjonene om skriftlige innspill for en større revisjon av fagbeskrivelsen som brukes av alle utdanningsinstitusjonene. Dette var også tema på et gruppearbeid under seminaret og bidro til gode innspill, forteller leder av eksamensgruppen Ole Kristian Brones Berg.

– Vi vet fra undersøkelser gjort av NOKUT at undervisere aktivt bruker fagbeskrivelsen både til å strukturere undervisningen og som et pedagogisk verktøy. Vi er derfor glade for at gruppearbeidet ble så godt mottatt, og institusjonenes kom med velbegrunnede tilbakemeldinger rundt endringer som vi kan utforske fremover, sier Berg.

Fremover vil eksamensgruppen jobbe med tilbakemeldingene og fagbeskrivelsen vil få en større gjennomgang for studieåret 2025–2026. Dette publiseres på NOKUTs nettsider i forkant av gjeldende semester, forteller prosjektleder for nasjonal deleksamen i NOKUT, Helen Bråten.

– Vi er glade for at NOKUT kan legge til rette for diskusjonene som bidrar til å sikre og utvikle kvalitet i sykepleieutdanningen. At fagmiljøene på denne måten har nasjonale diskusjoner om hva sykepleiestudentene skal lære i emnet, hvordan dette best kan vurderes og hvordan eksamen fungerer, er unikt, også i en internasjonal sammenheng, sier Helen Bråten.

Noen justeringer er gjort i dokumentet før høstens semesterstart. Oppdatert versjon for semester 2024/2025 ligger på nettsidene våre.

Erfaringsdeling knyttet til god undervisning

Kunnskap i emnet AFB er grunnleggende for sykepleiere, men studentene finner emnet krevende. Dette ser vi ved en relativt høy strykprosent på nasjonal eksamen og tilbakemeldinger fra underviserne. Selv om dette ikke er et særnorsk fenomen, er det viktig å finne læringsmetoder som kan gjøre læringen lettere for studentene. Seminaret la derfor til rette for erfaringsdeling knyttet til god undervisning i AFB og utfordringer som underviserne møter. Det ble også invitert en rekke fagpersoner som delte sine perspektiver med deltakerne.

Øystein Guttersrud fra OsloMet og UiO presentere analyser gjort av selve eksamen og eksamenskvalitet og fasiliterte diskusjon om vurderingskvalitet og hvordan vi best skal lage gode eksamener. Flervalgsoppgaver, åpne oppgaver og sensorveiledning ble diskutert.

Ann Kristin Brimi fra Nord universitet presenterte hvordan hun tilrettelegger for godt digitalt læringsmiljø, mens Fred-Ivan Kvam presenterte erfaringer fra Høgskulen på Vestlandet og undervisning på campus Bergen.

Seminaret ble avsluttet med en panelsamtale som fokuserte på hva som kjennetegner god undervisning, hvordan engasjere studentene, og hvilken innvirkning den nasjonale deleksamenen har hatt på undervisningen og fagmiljøene.

Del med andre