Nyheter

Det nye organisasjonskartet til NOKUT

NOKUTs nye organisasjonsmodell

Frå 1. april har NOKUT fått ny organisasjonsmodell. Hovudgrepet er at vi har samla kompetanse og verkemiddel mot høgare yrkesfagleg utdanning (fagskular) og høgare utdanning (høgskular og universitet) i kvar sin seksjon. I tillegg oppretta vi ei eiga avdeling for regelverk og økonomisk tilsyn.

Originalfoto: I AM NIKOM / Shutterstock.com

NOKUT leverer gode resultater

2022 var et spesielt og krevende år for hele samfunnet. For NOKUTs del var året preget av organisatoriske endringer, stor arbeidsbelastning og stram økonomi. Likevel har vi levert godt på oppgavene våre.

NOKUT akkrediterer master i rettsvitskap ved UiA og UiS

NOKUT har fatta vedtak om akkreditering av master i rettsvitskap frå Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS). Dei to universiteta kan dermed søkje Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningane.