Nyheter

Collage med ulike yrker innenfor fag- og yrkesopplæring

Gode skussmål for godkjenningsordning

I en fersk rapport fra Fafo slås det fast at NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring har positive effekter for både den enkelte arbeidstaker og bedrifter, men at ordningen er relativt lite utbredt.

Illustrasjon: Hjemmeeksamen

Klart for vårens nasjonale deleksamener

I april og mai skal flere tusen sykepleier- og grunnskolelærerstudenter gjennomføre nasjonale deleksamener. Vårens eksamener avholdes som digitale hjemmeeksamener.

Mye godt kvalitetsarbeid ved norske høyskoler

Høyskolen Kristiania (HK), Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Samisk høgskole (SH) oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Høgskulen i Volda (HVO) må gjøre noen justeringer i kvalitetsarbeidet før det kan bli godkjent.

Foto: Le Wagon | Unsplash

Ønsker mer kunnskap om underviserhverdagen

Tirsdag 13. april sendes Underviserundersøkelsen ut til nesten 27.000 undervisere ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med undersøkelsen er å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vitenskapelig ansatte jobber med undervisning, veiledning og videreutvikling av emner og studieprogrammer.

Slik har koronapandemien påvirket studentene

Studentene har under koronapandemien blitt mindre motiverte og flere er ensomme, viser årets Studiebarometer. Samtidig har studentene brukt omtrent like mye tid på studier og betalt arbeid* i år som før, og flertallet tror ikke pandemien vil føre til at de blir forsinket i utdanningen sin.

NOKUTs oppgaver og lovregulering skal utredes våren 2021

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen. NOKUT videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan – oppgaveporteføljen vil bli vurdert i forbindelse med ny UH-lov.