Bedre kunnskap om nye krav til kvalitetsarbeid

Norges Handelshøyskole (NHH) og VID vitenskapelige høgskole (VID) oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) må gjøre noen justeringer i systemet sitt før det kan bli godkjent.

Det viser resultatene fra tilsynene som er gjennomført av NOKUT. De tre institusjonene deltar i en pilot der NOKUT tester ut nye krav og ny metode for tilsyn.

– Det er snart to år siden NOKUT innførte forskriftsfestede krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. De siste tilsynene kan tyde på at disse begynner å bli bedre kjent på alle nivåer ved institusjonene. Det er bra, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Utfordrende å ha oversikt over kvaliteten på alle studietilbud

NOKUT ser noen felles utfordringer for enkelte institusjoner som har deltatt i piloten bemerker Mørland.

– Flere av institusjonene i piloten har hatt utfordringer med å dokumentere at de har fått på plass ordninger for å systematisk sjekke at alle studietilbud er i tråd med gjeldende forskrifter. Dette gjelder også for AHO. Men ved å gjøre noen endringer vil også de oppfylle kravene som stilles til det systematiske kvalitetsarbeidet.

Den sakkyndige komiteen fikk gode eksempler på at oppretting av nye studietilbud skjer i tråd med gjeldende forskrifter og at gjennomganger av eksisterende studietilbud bidrar til kvalitetsheving i utdanningene. Likevel mener komiteen at faste prosedyrer og ordninger må på plass. I tillegg må AHO etablere en ordning for periodiske evalueringer av alle studietilbud.

Høyskolen har fram til 25. april 2019 med å rette opp manglene som er påpekt.

– Det foregår mye godt kvalitetsarbeid!

Det mener Mørland. Han forteller at de sakkyndige har latt seg imponere over arbeidet.

– Det er mye å lære fra AHO, NHH og VID. Vi håper alle som jobber med dette leser rapportene og bruker dem i utviklingen av eget kvalitetsarbeid.

– Felles for alle tre er at kvalitetsarbeidet er godt forankret i styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonene fremmer en kvalitetskultur som skaper engasjement, åpner for aktiv medvirkning, gir mulighet til medbestemmelse og fører til godt samarbeid mellom studenter og tilsatte. Alle innhenter systematisk informasjon fra varierte kilder, internt og eksternt, og bruker denne til å forbedre og utvikle studietilbudene og til å avdekke og rette opp svikt i kvaliteten, avslutter Mørland.

De sakkyndige trekker også frem

  • hvordan VID i fusjonsprosessen bevisst har brukt det systematiske kvalitetsarbeidet i utviklingen av en integrert institusjon. VID har på den ene siden bygget tydelige strukturer for kvalitetsarbeidet ved ny høyskole ovenfra, samtidig har de gjennomført prosesser med aktiv involvering blant ansatte og studenter nedenfra for å skape eierskap til systemet og en felles kultur
  • hvordan NHH har vært tidlig ute med å respondere på endringen i studietilsynsforskriften om at man skal kunne dokumentere at studietilbudene tilfredsstiller alle krav i lov og forskrift
  • at rutinene som er utarbeidet ved NHH og VID allerede synes å være godt kjent i institusjonene
  • hvordan AHO aktivt bruker kunnskap innhentet fra bl.a. eksterne evalueringer til å forbedre og utvikle utdanningen

Tilsynsrapportene

Les mer om de andre institusjonene som deltok i piloten

Se NOKUTs tidsplan for tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Del med andre