NOKUT-bloggen

Illustrasjon kvalitetssjekk

Hva skal til for å være et moderne kvalitetssikringsorgan?

Dersom NOKUT skal være et kompetent og moderne kvalitetssikringsorgan også i fremtiden, er det avgjørende å ta vare på de virkemidlene som gjør at vi kan drive god og kunnskapsbasert kontroll og stimulere til utvikling.

Illustrasjon internasjonalt samarbeid

Vi må styrke det internasjonale samarbeidet innen høyere utdanning for å håndtere den negative effekten av pandemien

Når vi snart runder pandemiens første år i Norge, er det på tide å gjøre seg noen refleksjoner om hvordan vi best kan forberede høyere utdanning for uforutsette kriser som Covid-19. Mye kan løses lokalt og nasjonalt, men vi kommer hverken gjennom denne eller fremtidige kriser uten globalt utdanningssamarbeid.

Mennesker med snakkebobler

Studentenes tilbakemeldinger er viktig for kvalitetsutviklingen

For åttende gang har NOKUT lagt frem resultatene fra Studiebarometeret. Undersøkelsen gir utdanningsinstitusjonene, studieprogrammene, oss selv og resten av utdanningssektoren mye verdifull kunnskap om studiekvaliteten.

Studentene lider, læringen svekkes

I snart ett år har nesten 315 000 studenter på norske fagskoler, høyskoler og universiteter levd med strenge koronarestriksjoner. Det har fått store konsekvenser for både det faglige utbyttet og det sosiale livet. NOKUT har gjennom Studiebarometeret sett nærmere på situasjonen, og resultatene bekrefter at koronasituasjonen med nedstengte campus har gått hardt utover studentene.

Skuffende budsjettforlik sender uheldige signaler

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp legges det opp til å kutte NOKUT med 5 millioner kroner. De har også blitt enige om større kutt i forskning og undervisning. Dette får konsekvenser for vårt arbeid allerede i 2021 og sender uheldige signaler for fremtiden.

Lektor som skriver på tavle

Lektorutdanningen under lupen

En kartlegging NOKUT gjorde i fjor fortalte oss at lektorutdanningene i Norge har en del utfordringer. For å styrke lektorutdanningen i fremtiden trengs en større evaluering, og det er vi nå i gang med.

Veien videre for Studiebarometeret

I løpet av sine åtte første leveår har Studiebarometeret etablert seg som et sentralt verktøy for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning i Norge. Vi håper og tror det har vært nyttig, men tiden er kanskje moden for å tenke nytt?

En mulighet til å heve kvaliteten i utenlandsstudiene

Endelig kom den varslede stortingsmeldingen "En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning". Dette er gode nyheter for alle oss som er opptatt av kvalitet fordi internasjonalt samarbeid er verdifullt og kan bidra til bedre kvalitet både på det faglige og personlige plan.