NOKUT-bloggen

Illustrasjon: College Degree Scam!

Nei til falske universiteter i Norge

Khrono har gjort en god og viktig jobb med å sette søkelyset på det som går under betegnelsen falske universiteter, som er foretak som utgir seg for å være akkrediterte utdanningsinstitusjoner uten at de har slik rett. NOKUT vil bruke de redskapene vi har tilgjengelige for å sørge for at dette ikke forekommer.

Forside Prop. 1 S

Offensivt kunnskapsbudsjett

Det er positivt å se at forslaget til statsbudsjett har en sterkt kunnskapsprofil, og det er bra at regjeringen prioriterer utdanning og forskning når vi skal ut av koronakrisen.

Fra NOKUT-frokost 24. september

Flere fagskolestudenter enn noen gang

Det har aldri vært flere fagskolestudenter i Norge, og kompetansen deres er etterspurt i arbeidsmarkedet. Studentene er fornøyde med kvaliteten på utdanningene, men de mener at kontakten med arbeidslivet kunne vært bedre. Det er et tankekors.

Annonse Student Jobs

Hvordan forberedes studentene på arbeidslivet?

Kjerneoppgaver for utdanningsinstitusjonene er å gjøre studentene klare til å håndtere store samfunnsutfordringer og å gi arbeidslivet tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Likevel ser vi at flere studieprogrammer og fagområder sliter med å skape en god tilknytning til det arbeidslivet studentene etter hvert skal inn i.

Mindre styring og enklere regelverk – og vent med evaluering

Debatten om hvordan høyere utdanning bør styres i framtida er i full gang, og det er vi i NOKUT veldig glade for. Vårt innspill til den kommende stortingsmeldingen har ikke overraskende utdanningskvalitet i sentrum.

Illustrasjon: Digitale tjenester

Enklere og raskere godkjenning gjennom digitalisering

For tre–fire år siden mottok NOKUT søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning på papir. I dag skjer all søknadsbehandling digitalt. Nå arbeider vi for at flest mulig skal få automatisk svar på søknaden sin. Og snart vil kanskje digitale informasjonsløsninger gjøre søknader helt unødvendig.

Gode råd om lærerutdanningene

Anbefalingene fra den internasjonale rådgivningsgruppa for de nye femårige grunnskolelærerutdanningene er et godt utgangspunkt for videre utvikling av utdanningene.

Bilde av NOKUTs direktør Terje Mørland

Utfordrende tider

Alle fagskoler, høyskoler og universiteter har stengt campusene sine. Det er en krevende og usikker tid for både studenter og ansatte. NOKUT vil legge til rette for at institusjonene kan gjøre det mulig for studentene å fullføre studiene på en god måte også denne våren.

Forstørrelsesglass på NOKUT-logo

Evaluer oss ordentlig, men vent til tiden er moden

Torsdag 13. februar la UH-lovutvalget frem sine forslag til ny universitets- og høyskolelov. Det er mange gode forslag i innstillingen, men tidspunktet er ikke riktig for å evaluere NOKUTs rolle og oppgaver, slik utvalget anbefaler. En evaluering bør dessuten omfatte større deler av forvaltningen under Kunnskapsdepartementet.

Illustrasjonsbilde

Stor tillit i befolkningen til høyere utdanning

Samfunnsoppdraget til NOKUT er å bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Det gjør vi blant annet gjennom å føre tilsyn og gjennom å undersøke og synliggjøre kunnskap om kvalitetstilstanden, både det som går bra og det som bør bli bedre.